کمک

کتاب مقدس، ترجمه تفسیری

1تواريخ 5,17 نسب نامه‌ء ايشان در زمان سلطنت يوتام پادشاه يهودا و يربعام پادشاه اسرائيل ثبت شد.
2تواريخ 30,1 حزقيای پادشاه، نامه‌هايی به سراسر اسرائيل و يهودا و مخصوصاً قبايل افرايم و منسی فرستاد و همه را دعوت نمود تا به اورشليم بيايند و در خانهٔ خداوند عيد پسح را برای خداوند، خدای اسرائيل جشن بگيرند.
2تواريخ 30,6 قاصدان از طرف پادشاه و مقامات مملكت با نامه‌ها به سراسر اسرائيل و يهودا اعزام شدند. متن نامه‌ها چنين بود: «ای بنی‌اسرائيل، بسوی خداوند، خدای ابراهيم و اسحاق و يعقوب بازگشت كنيد، تا او نيز بسوی شما بازماندگان قوم كه از چنگ پادشاهان آشور جان سالم بدر برده‌ايد، بازگشت نمايد.
عزرا 2,59 در اين هنگام گروهی ديگر از تل ملح، تل حرشا، كروب، ادان و امير به اورشليم و ساير شهرهای يهودا بازگشتند. آنها نمی‌توانستند از طريق نسب‌نامه‌های خود ثابت كنند كه اسرائيلی‌اند.
عزرا 4,6 در آغاز سلطنت خشايارشا، دشمنان مردم يهودا و اورشليم شكايت‌نامه‌ای عليه آنها برای پادشاه، فرستادند.
عزرا 4,7 در دوران سلطنت اردشير نيز شكايت نامه‌ای عليه مردم يهودا و اورشليم نوشته شد. اين شكايت نامه را بشلام، ميتراداد، طبئيل و رفقای ايشان به خط و زبان ارامی برای اردشير، پادشاه پارس نوشتند.
عزرا 4,8 كسان ديگری كه در نوشتن اين شكايت‌نامه بر ضد مردم يهودا و اورشليم دست داشتند عبارت بودند از: رحوم فرماندار، شمشائی منشی، عده‌ای از قضات و مقامات ديگری كه از ارک، بابل و شوش (كه در عيلام است) بودند،
نحميا 2,7 سپس به پادشاه گفتم: «اگر پادشاه صلاح بدانند، برای حاكمان منطقه‌ء غرب رود فرات نامه بنويسند و سفارش مرا به ايشان بكنند تا اجازه بدهند از آن منطقه عبور كنم و به سرزمين يهودا برسم.
نحميا 6,17 در اين مدت نامه‌های زيادی بين طوبيا و بزرگان يهودا رد و بدل شد.
نحميا 7,5 آنگاه خدای من در دلم گذاشت كه تمام سران و بزرگان واهالی شهر را برای بررسی نسب‌نامه‌هايشان جمع كنم. نسب‌نامه‌های كسانی را كه قبلاً به يهودا بازگشته بودند در كتابی با اين مضمون يافتم:
نحميا 7,61 در اين هنگام گروهی ديگر از تل ملح، تل حرشا، كروب، ادان و امير، به اورشليم و ساير شهرهای يهودا بازگشتند. آنها نمی‌توانستند ازطريق نسب‌نامه‌های خود ثابت كنند كه اسرائيلی‌اند.
اِرميا 29,1 پس از آنكه يهوياكين پادشاه و مادرش به همراه درباريان، بزرگان يهودا و اورشليم و صنعتگران و پيشه‌وران بدست نبوكدنصر به بابل به اسارت برده شدند، نامه‌ای از اورشليم برای سران يهود و كاهنان، انبياء و تمام قوم تبعيدی نوشتم،
© 2019 ERF Medien