کمک

کتاب مقدس، ترجمه تفسیری

پيدايش 1,5 او روشنايی را «روز» و تاريكی را «شب» ناميد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز اول بود.
پيدايش 2,11 رود اول «فيشون» است كه از سرزمين حَويله می‌گذرد. در آنجا طلای خالص، مرواريد و سنگ جزع يافت می‌شود.
پيدايش 27,36 عيسو گفت: «بی‌دليل نيست كه او را يعقوب ‌ ناميده‌اند، زيرا دوبار مرا فريب داده است. اول حق نخست‌زادگی مرا گرفت و حالا هم بركت مرا. ای پدر، آيا حتی يک بركت هم برای من نگه نداشتی؟»
پيدايش 31,33 لابان به جستجو پرداخت. اول خيمهٔ يعقوب، بعد خيمهٔ ليه و سپس خيمهٔ كنيزان يعقوب را جستجو كرد، ولی بُتها را نيافت. سرانجام به خيمهٔ راحيل رفت.
پيدايش 32,17 به مردانی كه دستهٔ اول را می‌راندند گفت كه موقع برخورد با عيسو اگر عيسو از ايشان بپرسد: «كجا می‌رويد؟ برای چه كسی كار می‌كنيد؟ واين حيوانات مال كيست؟»
پيدايش 33,2 او خانواده‌ء خود را در يک صف به سه دسته تقسيم كرد و آنها را پشت سر هم به راه انداخت. در دسته‌ء اول دو كنيز او و فرزندانشان، در دسته‌ء دوم ليه و فرزندانش و در دستهٔ سوم راحيل و يوسف قرار داشتند.
پيدايش 38,29 اما او دست خود را عقب كشيد و پسر ديگر، اول به دنيا آمد. قابله گفت: «چگونه بيرون آمدی؟» پس او را فارص (يعنی «بيرون آمدن») ناميدند.
پيدايش 40,9 اول رئيس ساقيان خوابی را كه ديده بود، چنين تعريف كرد: «ديشب در خواب درخت انگوری را ديدم كه سه شاخه داشت. ناگاه شاخه‌ها شكفتند و خوشه‌های زيادی انگور رسيده دادند.
پيدايش 41,20 اين گاوهای لاغر آن هفت گاو چاقی را كه اول بيرون آمده بودند، بلعيدند.
پيدايش 41,26 هفت گاو چاق و فربه و هفت خوشهٔ پُر و رسيده كه اول ظاهر شدند، نشانهٔ هفت سالِ فراوانی است.
پيدايش 43,19 وقتی به دروازهٔ قصر رسيدند، به ناظر يوسف گفتند: «ای آقا، دفعه اول كه برای خريد غله به مصر آمديم،
پيدايش 44,19 دفعه اول كه بحضور شما رسيديم، از ما پرسيديد كه آيا پدر و برادر ديگری داريم؟
خروج‌ 4,8 آنگاه خداوند به موسی فرمود: «اگر چنانچه مردم معجزهٔ اول را باور نكردند، دومی را باور خواهند كرد.
خروج‌ 10,11 فقط شما مردها برويد و خداوند را عبادت كنيد، زيرا از اول هم خواست شما همين بود.» پس ايشان را از حضور فرعون بيرون راندند.
خروج‌ 12,15 در اين جشن كه هفت روز طول می‌كشد بايد فقط نان فطير بخوريد. در روز اول، خميرمايه را از خانهٔ خود بيرون ببريد، زيرا اگر كسی در مدت اين هفت روز نان خميرمايه‌دار بخورد از ميان قوم اسرائيل طرد خواهد شد.
خروج‌ 12,16 در روز اول و هفتم اين جشن، بايد تمام قوم بطور دسته جمعی خدا را عبادت كنند. در اين دو روز بجز تهيه‌ء خوراک كار ديگری نكنيد.
خروج‌ 14,27 موسی اين كار را كرد و سپيده دم آب دريا دوباره به حالت اول باز گشت. مصری‌ها كوشيدند فرار كنند، ولی خداوند همهٔ آنها را در دريا غرق كرد.
خروج‌ 23,15 اول، عيد فطير: همانطور كه قبلاً دستور دادم در اين عيد هفت روز نان فطير بخوريد. اين عيد را بطور مرتب در ماه ابيب هر سال برگزار كنيد، چون در همين ماه بود كه از مصر بيرون آمديد. در اين عيد همه‌ء شما بايد به حضور من هديه بياوريد.
خروج‌ 28,17 چهار رديف سنگ قيمتی روی آن نصب كن. رديف اول عقيق سرخ، ياقوت زرد و ياقوت آتشی باشد.
خروج‌ 29,40 با بره‌ء اول يک كيلو آرد مرغوب كه با يک ليتر روغن زيتون مخلوط شده باشد تقديم كن. يک ليتر شراب نيز بعنوان هديهٔ نوشيدنی تقديم نما.
خروج‌ 30,19 وقتی هارون و پسرانش می‌خواهند به خيمه عبادت وارد شوند و يا وقتی بر قربانگاه، هديه‌ء سوختنی به من تقديم می‌كنند، بايد اول دستها و پاهای خود را با آب آن بشويند و گرنه خواهند مرد.
خروج‌ 34,1 خداوند به موسی فرمود: «دو لوح سنگی مثل لوح‌های اول كه شكستی تهيه كن تا دوباره ده فرمان را روی آنها بنويسم.
خروج‌ 39,10 چهار رديف سنگ قيمتی روی آن نصب شد. در رديف اول، عقيق سرخ و ياقوت زرد و ياقوت آتشی بود.
خروج‌ 40,1 آنگاه خداوند به موسی فرمود: «در نخستين روز ماه اول، خيمه‌ء عبادت را برپا كن
خروج‌ 40,17 در نخستين روز ماه اول سال دوم، بعد از بيرون آمدن از مصر، خيمه‌ء عبادت برپا شد.
خروج‌ 40,18 موسی خيمه‌ء عبادت را به اين ترتيب برپا كرد: اول پايه‌های آن را گذاشت، سپس تخته‌های چوب بست را در پايه‌ها نهاده، پشت‌بندهای آنها را نصب كرد و ستونها را برپا نمود.
لاويان‌ 15,11 اگر اين مرد نجس بی‌آنكه اول دستهای خود را بشويد، به كسی دست بزند، آن شخص بايد لباس خود را بشويد و غسل كند و تا غروب شرعاً نجس خواهد بود.
لاويان‌ 16,6 هارون بايد اول گوساله رابعنوان قربانی گناه خودش به حضور خداوند تقديم كند و برای خود و خانواده‌اش كفاره نمايد.
لاويان‌ 16,8 او بايد يک بز را ذبح كند و ديگری را در بيابان رها سازد. ولی برای اين كار لازم است اول قرعه بياندازد.
لاويان‌ 23,7 در روز اول اين عيد برای عبادت جمع شويد و از همه‌ء كارهای معمول خود دست بكشيد.
© 2019 ERF Medien