Nápověda

Český ekumenický překlad

Prvotina stvoření

1 Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky.
2 Mořský písek a krůpěje deště a dny věčnosti kdo spočítá?
3 Výšku nebe a šíři země, propastnou hlubinu a moudrost kdo probádá?
4 Ze všeho první byla stvořena moudrost a rozumné poznání je od věčnosti.
6 Kořen moudrosti komu byl odhalen? A kdo poznal všechen její důvtip?
8 Jen jediný je moudrý, ten, který budí velkou bázeň a sedí na svém trůnu.
9 Hospodin sám stvořil moudrost, pohlédl a rozdělil ji, vlil ji do všeho, co vytvořil,
10 aby byla s každým člověkem podle jeho štědrosti, a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují.

Moudrost mezi lidmi

11 Bázeň před Hospodinem je slávou a chloubou, přináší veselí a věnčí jásotem.
12 Bázeň před Hospodinem oblažuje srdce, dává veselí, radost a dlouhý věk.
13 Tomu, kdo se bojí Hospodina, bude dobře v poslední chvíli, bude požehnán v den svého skonání.
14 Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Věrným byla darována již v matčině lůně.
15 Usídlila se na věky mezi lidmi a jejich potomstvem chce být věrně přijímána.
16 Bázeň před Hospodinem je naplněním moudrosti, ona opájí lidi svými plody.
17 Celý jejich dům naplňuje žádoucími věcmi a zásobárny tím, co z ní pochází.
18 Bázeň před Hospodinem je korunou moudrosti, působí pokoj a dává zdraví.
19 Hospodin pohlédl a rozdělil moudrost, vědění a rozumné poznání vylil jako déšť a vyvýšil slávu těch, kdo jí dosahují.
20 Bázeň před Hospodinem je kořenem moudrosti a dlouhý věk je její ratolestí.
22 Nespravedlivý hněv nebude možno ospravedlnit, náchylnost k hněvu přivádí člověka k pádu.
23 Trpělivý vytrvá do příhodného času, potom ho Bůh opět obveselí.
24 Do příhodného času skryje svoje slova a rty mnohých rozhlásí jeho rozumnost.
25 V pokladech moudrosti jsou poučná podobenství, ale hříšníkovi se hnusí bohabojnost.
26 Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání, a Hospodin tě jí obdaří.
27 Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění, ve věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení.
28 Nevzpírej se bázni před Hospodinem, ani k němu nepřistupuj s obojakým srdcem.
29 Ať se o tobě nemluví jako o pokrytci; dávej pozor na své rty.
30 Nepovyšuj se, abys nepadl a nepřivodil si hanbu, sic Hospodin odhalí, co skrýváš, a poníží tě ve shromáždění proto, žes nedospěl k bázni před Hospodinem a že tvé srdce bylo plné přetvářky.
© 2019 ERF Medien