Help

Český ekumenický překlad

— O Janu Křtiteli

1  Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.
2  Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících
3  „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
4  Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte:
5  Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
6  A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“
7  Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
8  Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských.
9  Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.
10  To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘
11  Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.
12  Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.
13  Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.
14  A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.
15  Kdo má uši slyš.
16  Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy:
17  ‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.‘
18  Přišel Jan, nejedl a nepil – a říkají: ‚Je posedlý.‘
19  Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: ‚Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.“

— Běda nevěřícím městům

20  Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání:
21  „Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání.
22  Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu nežli vám.
23  A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes.
24  Ale pravím vám: Zemi sodomské bude lehčeji v den soudu nežli tobě.“

— Chvála vykoupení v Synu

25  V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.
26  Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.
27  Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.
28  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
30  Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
© 2019 ERF Medien