Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.

— Jan Křtitel

2  Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.
3  Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘
4  To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“
5  Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu.
6  Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel.
7  A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi.
8  Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“

— Ježíšův křest

9  V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.
10  Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
11  A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

— Pokušení na poušti

12  A hned ho Duch vyvedl na poušť.
13  Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

— Ježíš zvěstuje evangelium

14  Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:
15  „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“

— Povolání učedníků

16  Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
17  Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
18  Ihned opustili sítě a šli za ním.
19  O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě.
20  Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

— Uzdravení posedlého v Kafarnaum

21  Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.
22  I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
23  V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:
24  „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“
25  Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“
26  Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.
27  Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“
28  A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině.

— Činnost v Kafarnaum

29  Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.
30  Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.
31  Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.
32  Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
33  Celé město se shromáždilo u dveří.
34  I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
35  Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
36  Šimon a jeho druhové se pustili za ním.
37  Když ho nalezli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“
38  Řekne jim: „Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel.“
39  A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

— Uzdravení malomocného

40  Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“
41  Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“
42  A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.
43  Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč
44  a nařídil mu: „Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“
45  On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.
© 2018 ERF Medien