Nápověda

Český ekumenický překlad

1 Zcestně uvažují ti, kdo si mezi sebou říkají: „Krátký a strastiplný je náš život a proti skonu člověka není léku; neznáme nikoho, kdo by unikl z podsvětí.
2 Bez svého přičinění jsme se narodili a potom budeme, jako bychom nikdy nebyli. Dech v našem chřípí je jako dým a myšlenka jako jiskra při tepu našeho srdce.
3 Když zhasne, tělo se rozpadne v popel a duch se rozplyne jako lehký vánek.
4 I naše jméno bude časem zapomenuto a nikdo nevzpomene na naše činy. Náš život se rozplyne jak stopa po obláčku, rozptýlí se jako mlha zahnaná paprsky slunce, sražená jeho teplem.
5 Neboť náš čas je jako pomíjivý stín, není možno odložit svůj skon, protože je zpečetěn, a nazpět nepřijde nikdo.
6 Nuže tedy, užijme zde dobrých věcí, chopme se všeho stvořeného rychle jako v mládí.
7 Opatřme si hojně vybraného vína a vonných mastí, ať nám neujde žádný květ jara.
8 Ověnčeme se poupaty růží, dříve než zvadnou.
9 Nikdo z nás ať se nestraní našich radovánek, co na tom, když zůstanou následky naší bujnosti, vždyť to je naše právo a takový náš los.
10 Deptejme chudého, i když je spravedlivý, nešetřme vdovy, nemějme ohled na šediny starce ve vysokém věku.
11 Naše síla ať je zákonem spravedlnosti; co je slabé, ukazuje se být bez užitku.“

Úklady proti spravedlivému

12 „Počíhejme si na spravedlivého, k ničemu nám není, jen se protiví našim činům a vytýká nám prohřešky proti Zákonu, viní nás ze zrady na našem vychování.
13 Honosí se, že došel poznání Boha, a sám sebe nazývá Hospodinovým služebníkem.
14 Stal se obžalobou našeho smýšlení, je nám na obtíž i jenom na něj pohledět,
15 protože jeho život se nepodobá životu  druhých a jeho chování je úplně odlišné.
16 Má nás za zvrhlé a vyhýbá se našim cestám jako nečistým. Blahoslaví smrt jako konečný úděl spravedlivých a vychloubá se, že jeho otcem je Bůh.
17 Pohleďme, zda jsou jeho řeči pravdivé, a přezkoumejme, jak to s ním nakonec dopadne.
18 Jestliže spravedlivý je Božím synem, Bůh se ho ujme a vytrhne ho z rukou protivníků.
19 Vyzkoušejme ho tupením a mučením, ať poznáme jeho mírnost a přesvědčíme se o jeho trpělivosti.
20 Odsuďme ho k potupné smrti, zda dojde zastání, jak říká.“

Zaslepenost svévolníků

21 To zamýšleli, ale důkladně se zmýlili, neboť je zaslepila jejich špatnost.
22 Nepoznali Boží tajemství ani nepočítali s odměnou za zbožnost a neuvážili, jaké odplaty dojdou bezúhonné duše.
23 Bůh totiž stvořil člověka k neporušitelnosti a učinil ho obrazem vlastní nepomíjivosti.
24 Ďáblovou závistí však vešla do světa smrt, a kdo patří k němu, zakusí ji.
© 2019 ERF Medien