Nápověda

Český ekumenický překlad

Prosba o získání moudrosti

1 Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem
2 a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout,
3 a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s upřímnou duší,
4 daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj mě z počtu těch, kdo ti slouží.
5 Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký a krátkého věku, který jen málo chápe právo a zákony.
6 I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic.
7 Tys mě vyvolil za krále svého lidu a za soudce svých synů a dcer.
8 Řekl jsi, abych zbudoval chrám na tvé svaté hoře a oltář ve městě, kde přebýváš, podle podoby svatého stánku, který jsi od počátku připravil.
9 S tebou je moudrost, která zná tvoje díla a byla při tom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím a co je správné podle tvých přikázání.
10 Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, aby byla se mnou a pracovala, abych poznal, v čem máš zalíbení.
11 Ona ví všechno a rozumí všemu, rozvážně mě povede v mém konání a zachová mě ve své slávě.
12 Potom ti budou příjemné mé skutky, spravedlivě budu soudit tvůj lid a budu hoden trůnu svého otce.
13 Neboť pozná vůbec člověk Boží záměry a dovede si představit, co je vůle Hospodina?
14 Myšlení smrtelníků je nedokonalé a naše uvažování pochybné,
15 neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši a pozemský stan je břemenem pro mysl naplněnou starostmi.
16 Stěží postihujeme to, co je na zemi, s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá to, co je na nebesích?
17 Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost a z výšin mu neposlal svého svatého ducha?
18 Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu a naučili se tomu, co se ti líbí; jen moudrost je zachránila.
© 2018 ERF Medien