Nápověda

Český ekumenický překlad

Napomenutí vrchnostem

1 Nuže slyšte, králové, mějte rozum, poučte se, soudcové končin země.
2 Naslouchejte, kdo ovládáte davy a pyšníte se množstvím pronárodů.
3 Vždyť moc vám byla dána od Hospodina a vládu vám svěřil Nejvyšší. On si ověří vaše skutky a přezkouší záměry.
4 Měli jste sloužit jeho království, ale nebyli jste správnými soudci, Zákon jste nezachovávali a nejednali jste podle Boží vůle.
5 Děsivě a rychle na vás přijde: přísný soud stihne předáky.
6 Nepatrnému se dostane milosrdenství, zato mocní budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti.
7 Neboť Vladař všech neustoupí před nikým, nedá se ovlivnit žádnou veličinou; vždyť on učinil malého i velkého a o všechny stejně pečuje.
8 Mocné však čeká přísný výslech.
9 Vám tedy, vládcové, platí má slova, abyste se naučili moudrosti a nepadli.
10 Kdo svatě střeží, co je svaté, budou uznáni za svaté, a kdo se o tom dají poučit, najdou omluvu.
11 Buďte tedy žádostivi mých slov, dychtěte poučit se z nich.“

Moudrost se dává člověku poznat

12 Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají.
13 Všem, kdo dychtí po jejím poznání, sama vychází vstříc.
14 Kdo ji hned zrána vyhledá, nebude se namáhat, najde ji sedící u svých dveří.
15 Přemýšlet o ní je ta pravá rozumnost, a kdo kvůli ní bdí, je brzy bez starostí.
16 Sama obchází a hledá, kdo jsou jí hodni, na jejich stezkách se jim vlídně ukazuje a v každé myšlence se s nimi setkává.
17 Počátkem rozumnosti je nejupřímnější touha poučit se, a péče o poučení, to je láska k ní.
18 Láska pak znamená zachovávat její zákony; dbát jejích zákonů je zárukou neporušenosti.
19 A neporušenost přibližuje člověka k Bohu.
20 Tak touha po moudrosti přivádí až ke království.
21 Máte-li tedy ve vážnosti své trůny a svá žezla, vy vládcové nad lidem, musíte ctít moudrost, abyste kralovali navěky.

Záchrana světa je v moudrosti

22 Co je moudrost a jak vznikla, vám povím, a nebudu skrývat před vámi tajemství. Od začátku jejího zrození ji budu sledovat, odhalím, co je o ní známo, a nepominu pravdu.
23 Nepůjdu s tím, kdo bledne závistí, protože takový nebude mít na moudrosti podíl.
24 Množství moudrých je spásou světa a rozvážný král je pilířem lidu.
25 Proto se vzdělávejte mými výroky a budete mít z toho užitek.
© 2018 ERF Medien