Nápověda

Český ekumenický překlad

Pozdní lítost svévolníků

1 Spravedlivý tehdy s velkou neohrožeností předstoupí před ty, kdo ho sužovali a pohrdali jeho úsilím.
2 Při pohledu na něho budou zachváceni hrozným strachem a užasnou nad jeho nečekanou spásou.
3 S úzkostným povzdechem si pro sebe kajícně řeknou:
4 „To je ten, kdo nám byl kdysi k smíchu jako příklad potupy, nám pošetilým! Jeho život jsme považovali za nesmyslný a jeho konec za bezectný.
5 Jak to, že je připočten k Božím synům a že jeho úděl je mezi svatými?
6 Zbloudili jsme z cesty pravdy, světlo spravedlnosti nám nezasvítilo, slunce nám nevzešlo.
7 Naplno jsme se vydali po stezkách nepravosti a záhuby, neschůdnými pustinami jsme se plahočili a cestu Hospodinovu nepoznali.
8 Čím nám prospěla domýšlivost? A k čemu je nám, že jsme se chvástali bohatstvím?
9 To všechno přešlo jako stín a jako prchavá zvěst,
10 jako loď brázdící rozvlněnou hladinu; když propluje, nelze nalézt její stopu ani dráhu jejího kýlu ve vlnách.
11 Nebo jako když pták proletí vzduchem a nikde se nenajde známka jeho letu; v lehkém vzduchu bičovaném údery křídel a rozráženém mocným máváním svištících perutí se nenajde ani náznak toho, že tudy proletěl.
12 Nebo jako když šíp vystřelený na cíl protne vzduch a ten se hned spojí, takže jeho dráhu už nelze poznat.
13 Podobně i my, sotva se narodíme, už zanikáme, ani jsme nemohli ukázat jakýkoli náznak ctnosti, ale umořili jsme se vlastní špatností.
14 Naděje svévolníka je jako chmýří unášené větrem, jako drobné jíní stržené vichřicí, jako dým rozptýlený větrem, zmizí jako vzpomínka na hosta, který týž den odchází.

Spravedliví budou v ruce Boží navěky

15 Spravedliví však žijí navěky; jejich odměna je u Hospodina, Nejvyšší o ně pečuje.
16 Obdrží slavné království a krásnou čelenku z ruky Hospodinovy, neboť pravicí je přikryje a svou paží je ochrání.
17 Vezme si jako zbroj své rozhorlení a vyzbrojí stvoření k odvetě proti nepřátelům.
18 Oděje se spravedlností jako pancířem a jako přilbu si nasadí neúplatný soud.
19 Jako neprorazitelný štít si vezme svatost.
20 Naostří přísný hněv jako meč, a svět s ním půjde do boje proti pobloudilcům.
21 Blesky vyletí jako přesně zamířené šípy z napjatého luku mraků a zasáhnou cíl.
22 Krupobití se vymrští jako z praku, plné hněvu, vody moře se proti nim rozbouří, a proudy řek je bez milosti zaplaví.
23 Zvedne se proti nim mohutný vítr a rozpráší je jako smršť; nepravost obrátí v pustinu celou zemi a zločinnost vyvrátí trůny vládců.
© 2018 ERF Medien