Nápověda

Český ekumenický překlad

1 Lepší je bezdětnost při ctnostném žití; památka na ctnost je nesmrtelná a dochází uznání u Boha i u lidí.
2 Kde je přítomna, tam její příklad táhne, a když pomine, probouzí aspoň po sobě touhu. I na věčnosti se skví ověnčená jako vítěz v čestně vedeném boji.
3 Zato množství potomstva svévolníků není k ničemu; co vzešlo z neřesti, nezapustí hluboké kořeny a nezpevní svůj základ.
4 I když to na čas rozbují do větví, co stojí nepevně, vítr vyviklá a nápor vichrů vyvrátí z kořene.
5 Nedorostlé větve budou olámány, jejich ovoce nebude k užitku a jako nezralé ani k jídlu, k ničemu se nebude hodit.
6 Děti zrozené z nezákonného spojení jsou při výslechu svědky nepravosti rodičů.

Plnost života nespočívá v dlouhověkosti

7 Umře-li spravedlivý třeba předčasně, dojde odpočinutí,
8 neboť ctihodné stáří nezáleží v dlouhém věku ani se neměří počtem let.
9 Ty pravé šediny pro člověka je rozumnost a život bez poskvrny je ten pravý dlouhý věk.
10 Protože se líbil Bohu, Bůh jej miloval, a protože žil mezi hříšníky, byl přenesen.
11 Byl vzat, aby špatnost nezměnila jeho smýšlení a lest nesvedla jeho duši.
12 Neboť kouzlo neřesti zastírá dobro a vír vášně převrací nezkaženou mysl.
13 Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti, dosáhl plnosti dlouhého věku.
14 Jeho duše byla milá Hospodinu, a proto pospíšil vyvést ji z prostředí nepravosti. Lidé tomu přihlíželi, ale nepochopili to, ani si nevzali k srdci,
15 že milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným a že ochraňuje své svaté.
16 Spravedlivý svou smrtí odsuzuje žijící svévolníky, mládí pak, jež došlo rychlého konce, letité stáří nespravedlivého.
17 Budou vidět jen skonání moudrého, ale nepochopí, jak o něm Hospodin rozhodl a k čemu ho zachoval.
18 Uvidí to a pohrdnou jím, ale Hospodin se jim vysměje.
19 A budou zneuctěnou mrtvolou, navěky pohrdáni i mezi mrtvými. Neboť on je srazí po hlavě, že ani nehlesnou, vyvrátí je do základů a až do konce zůstanou úhorem, ocitnou se v mukách a jejich památka zanikne.
20 Při zúčtování svých hříchů přijdou zlomeni strachem, a jejich nepravosti je usvědčí tváří v tvář.
© 2018 ERF Medien