Nápověda

Český ekumenický překlad

Odměna spravedlivých

1 Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne.
2 V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba,
3 v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji.
4 I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost.
5 Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe.
6 Protříbil je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť.
7 V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku.
8 Budou soudit pronárody a vládnout nad lidmi a Hospodin bude jejich králem navěky.
9 Kdo na něho spoléhají, porozumějí pravdě, a věrní zůstanou při něm účastni jeho lásky, vždyť milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným.

Úděl svévolníků

10 Avšak svévolníci ponesou trest podle toho, jak smýšleli, že nedbali na spravedlivého a odpadli od Hospodina.
11 Kdo pohrdá moudrostí a kázní, je ubožák; marná je jejich naděje, zbytečná námaha a bez užitku jejich skutky.
12 Jejich ženy jsou pošetilé, jejich děti zlé, jejich rod prokletý.

Potěšení a zavržení

13 Blaze ženě neplodné, která je bez poskvrny, když nepoznala lože hříchu, získá plod při navštívení duší.
14 Blaze i kleštěnci, který se nedopustil nepravosti svou rukou ani nezamýšlel nic zlého proti Hospodinu; dostane zvláštní odměnu za svou věrnost a nejžádoucnější úděl v Hospodinově chrámu.
15 Neboť slavný je užitek dobrého úsilí a kořen rozumnosti je nevyvratitelný.
16 Ale děti cizoložníků se nevydaří, símě nezákonného lože zajde.
17 I když se dožijí vysokého věku, nebudou je mít ve vážnosti a jejich stáří bude nakonec beze cti.
18 Když zemřou brzy, nebudou mít naději ani útěchu v den soudu.
19 Hrozný konec čeká nevěrné pokolení.
© 2018 ERF Medien