Nápověda

Český ekumenický překlad

Moudrost řídila všechny události už od stvoření člověka

1 Toho, který byl vytvořen jako první, otce světa, moudrost ochránila, když byl stvořen samotný, a vytrhla jej z jeho vlastního pádu.
2 Dala mu sílu, aby nade vším panoval.
3 Když pak od ní odstoupil ten nespravedlivý ve svém hněvu, zahynul pro své bratrovražedné záští.
4 Zemi kvůli němu zatopenou znovu zachránila moudrost; do bezpečí přepravila spravedlivého na prostém dřevě.
5 Když došlo k zmatku mezi pronárody pro jejich jednomyslnost v nepravosti, rozpoznala spravedlivého, uchovala ho Bohu bez úhony a zachovala jej, že zůstal statečný přes soucit s vlastním dítětem.
6 Ona vyrvala spravedlivého ze středu hynoucích svévolníků, takže unikl ohni padajícímu na Pětiměstí.
7 Svědectvím o jejich zvrácenosti je dosud pustá dýmající země, rostliny s nikdy nedozrávajícími plody a solný sloup, jenž se tam tyčí jako připomínka nevěřící duše.
8 Protože nechali moudrost stranou, nejenže sami utrpěli škodu tím, že nepoznali dobré věci, nýbrž i potomkům zanechali pomník své nerozumnosti, aby nemohlo být skryto, v čem padli.
9 Moudrost však vyrvala své služebníky z tísně.
10 Spravedlivého, když prchal před hněvem bratra, vedla přímými cestami, ukázala mu království Boží, dala mu znalost svatých věcí, skrze jeho pachtění jej přivedla k zámožnosti, a jeho námahu bohatě odměnila.
11 Když jej lakotou utiskovali, byla s ním a pomohla mu k bohatství.
12 Uchránila ho před nepřáteli, zabezpečila před těmi, kdo strojí úklady, a tuhý zápas rozhodla v jeho prospěch, aby poznal, že zbožnost je nade vše silnější.
13 Neopustila spravedlivého, když byl prodán, vyrvala ho z hříchu.
14 Sestoupila s ním do jámy, ani v poutech ho neopustila, až mu přinesla královské žezlo a moc nad jeho utlačovateli. Ukázala, že jeho tupitelé jsou lháři, a dala mu věčnou slávu.
15 Moudrost vyrvala svatý lid a jeho potomstvo bez úhony z moci pronároda utiskovatelů.
16 Vešla do duše Hospodinova služebníka Mojžíše a proti obávaným králům se postavila zázraky a znameními.
17 Dala zbožným odplatu za jejich námahu, vedla je podivuhodnou cestou, za dne jim byla stínem a za noci hvězdnou září.
18 Převedla je přes Rudé moře a provedla spoustou vod.
19 Jejich nepřátele zatopila, je však vyrvala z hlubin propasti.
20 A tak spravedliví obrali svévolníky a opěvovali tvé svaté jméno, Hospodine, a jednomyslně chválili tvou vítěznou ruku.
21 Neboť moudrost otevřela ústa němých a dala srozumitelně promluvit i jazyku nemluvňat.  
© 2018 ERF Medien