Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Pak mě vedl severní cestou směrem k vnějšímu nádvoří a přivedl mě ke komorám, které byly na sever od odděleného prostoru při budově.
2  Komory byly v délce sto loket s vchodem od severu a v šířce padesáti loket.
3  V délce dvaceti loket při vnitřním nádvoří, proti dlažbě vnějšího nádvoří, byly pavlače ve třech řadách nad sebou.
4  Přístup ke komorám byl široký deset loket. Dovnitř vedl chodník jeden loket široký. Vchody ke komorám byly na severu.
5  Vrchní komory při budově byly užší než spodní a prostřední, protože pavlače zabíraly část místa.
6  Byly postaveny ve třech poschodích bez podpěrných sloupů, jaké byly na nádvořích. Proto se stavba stupňovitě zužovala zezdola od země, od spodních komor přes prostřední.
7  Venkovní zídka dlouhá padesát loket, souběžná s komorami, směřovala k vnějšímu nádvoří. Byla při přední straně komor.
8  Komory obrácené k vnějšímu nádvoří byly dlouhé padesát loket, zatímco obrácené k chrámu byly dlouhé sto loket.
9  Do spodní části komor vedl vchod z východní strany, kterým se do nich vcházelo z vnějšího nádvoří.
10  Při zdi nádvoří, při odděleném prostoru směrem k východu, a při budově byly další komory.
11  Před nimi byl chodník. Komory vypadaly stejně jako na severní straně; byly stejně dlouhé i široké, i se všemi jejich východy a vnitřním zařízením.
12  Jako vchody ke komorám na jižní straně byl stejný hlavní vstup na začátku chodníku, chodníku vedoucího podél ochranné zdi od východu. Tudy se přicházelo.
13  I řekl mi: „Komory na severní i jižní straně, které jsou při odděleném prostoru, jsou komory svaté; tam smějí jíst velesvaté dary jen kněží, kteří přistupují k Hospodinu. Tam také ukládají velesvaté dary k oběti přídavné, k oběti za hřích a k oběti za vinu, neboť je to svaté místo.
14  Kněží, kteří tam vstoupí, než vyjdou ze svatého prostoru do vnějšího nádvoří, odloží tam svá roucha, v nichž konali službu, protože jsou svatá. Oblečou se do jiných rouch a teprve pak mohou vstoupit do prostoru určeného pro lid.“
15  Když dokončil měření uvnitř domu, vedl mě cestou k bráně s průčelím k východu a změřil celou stavbu kolem dokola.
16  Prutem k měření změřil východní stranu; měřila celkem pět set prutů, měřeno prutem k měření.
17  Pak změřil prutem k měření severní stranu; měřila celkem pět set prutů.
18  Také jižní stranu změřil prutem k měření; měřila pět set prutů.
19  Potom se obrátil k západní straně; naměřil prutem k měření pět set prutů.
20  Celou stavbu změřil ze čtyř stran. Obklopovala ji hradba; ta byla dlouhá pět set a široká také pět set prutů. Měla oddělovat svaté od nesvatého.
© 2019 ERF Medien