Nápověda

Český ekumenický překlad

— Zpěváci - Zpěváci v počtu dvou set osmdesáti osmi jsou losem rozděleni do dvaceti čtyř tříd, aby zpívali Hospodinu.

1  David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citeře, harfě a při cymbálech. Seznam mužů, konajících služebné dílo:
2  Ze synů Asafových Zakúr, Josef, Netanjáš a Asarela. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví.
3  Za Jedútúna šest Jedútúnových synů: Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval proroctví při citeře k chvále a oslavě Hospodina.
4  Za Hémana synové Hémanovi: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerimót, Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótir a Machaziót.
5  Ti všichni jsou synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov o pozdvižení rohu. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery.
6  Ti všichni byli k ruce svému otci při zpěvu v Hospodinově domě s cymbály, harfami a citerami, ke službě v domě Božím z králova pověření, k ruce Asafovi, Jedútúnovi a Hémanovi.
7  Jejich počet spolu s jejich bratry vyučenými Hospodinovu zpěvu byl dvě stě osmdesát osm, samých mistrů.
8  Losy pro strážní službu vrhli jak malému, tak velikému, mistru i učedníkovi.
9  První z Asafova rodu byl vylosován Josef, druhý Gedaljáš; ten a jeho bratří a synové, celkem dvanáct mužů.
10  Třetí Zakúr, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
11  Čtvrtý Jisrí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
12  Pátý Netanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
13  Šestý Bukijáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
14  Sedmý Jesaréla, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
15  Osmý Ješajáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
16  Devátý Matanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
17  Desátý Šimeí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
18  Jedenáctý Azarel, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
19  Dvanáctý Chašabjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
20  Podle třináctého losu Šúbael, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
21  Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
22  Podle patnáctého Jeremót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
23  Podle šestnáctého Chananjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
24  Podle sedmnáctého Jošbekáša, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
25  Podle osmnáctého Chananí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
26  Podle devatenáctého Malótí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
27  Podle dvacátého Elijata, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
28  Podle dvacátého prvého Hótir, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
29  Podle dvacátého druhého Gidaltí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
30  Podle dvacátého třetího Machaziót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
31  Podle dvacátého čtvrtého Rómamtí-ezer, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
© 2017 ERF Medien