Nápověda

Český ekumenický překlad

— Saulův konec - Izraelci byli poraženi od Pelištejců v pohoří Gilbóa, kde padl Saul se svými syny; obyvatelé Jábeše v Gileádu pochovali jejich ostatky.

1  Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelští muži před Pelištejci utíkali a padali pobiti v pohoří Gilbóa.
2  Pelištejci se pustili za Saulem a za jeho syny. I pobili Pelištejci Saulovy syny Jónatana, Abínádaba a Malkíšúu.
3  Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a postřelili ho.
4  Saul řekl svému zbrojnoši: „Vytas meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě nezneuctili.“ Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj.
5  Když zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na meč a zemřel.
6  Tak zemřeli Saul, jeho tři synové a celý jeho dům, zemřeli zároveň.
7  Když všichni izraelští muži, kteří byli v dolině, viděli, že bojovníci utekli a že Saul i jeho synové zemřeli, opouštěli svá města a utíkali. Pelištejci přišli a usadili se v nich.
8  Pelištejci přišli druhého dne, aby obrali pobité, a našli Saula a jeho syny padlé v pohoří Gilbóa.
9  Obrali ho a odnesli jeho hlavu a jeho zbroj a poslali kolovat po pelištejské zemi jako radostné poselství pro své modlářské stvůry i pro lid.
10  Jeho zbroj uložili v domě svých bohů a jeho lebku přibili v domě Dágonově.
11  Všichni z Jábeše v Gileádu uslyšeli o všem, co se Saulem provedli Pelištejci.
12  Všichni válečníci se vypravili, odnesli mrtvé tělo Saulovo i mrtvá těla jeho synů, přinesli je do Jábeše a pochovali jejich kosti pod posvátným stromem v Jábeši. Poté se postili sedm dní.
13  Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru; zpronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha.
14  Hospodina se nedotazoval, proto jej Hospodin usmrtil a převedl království na Davida, syna Jišajova.
© 2018 ERF Medien