Help

Český ekumenický překlad

ROZMNOŽENÍ A ROZČLENĚNÍ LIDSTVA - Potomci Noeho, rozdělení do tří skupin, představují celé lidstvo, jeho možnosti i nebezpečí.

1  Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.
2  Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
3  Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma.
4  Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.
5  Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.
6  Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
7  Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.
8  Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
9  Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.
10  Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.
11  Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive – i Rechobót-ír a Kelach
12  a Resen mezi Ninivem a Kelachem – to je to veliké město.
13  Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
14  i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vyšli Pelištejci – a Kaftórce.
15  Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
16  Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce
17  i Chivejce, Arkejce a Síňana,
18  Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily.
19  Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.
20  To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.
21  Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové.
22  Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram.
23  Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.
24  Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
25  Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán.
26  Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,
27  Hadórama a Úzala a Diklu,
28  Óbala a Abímaela a Šebu,
29  Ofíra a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.
30  Jejich sídliště bylo od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě.
31  To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích.
32  To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.
© 2019 ERF Medien