NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Český ekumenický překlad

1  Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami
2  a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře,
3  aby se nikdo nedal zviklat v těchto souženích; neboť sami víte, že to je náš úděl.
4  Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení; a to se také, jak vidíte, stalo.
5  A tak když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaši víru, zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla naprázdno.
6  Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás.
7  Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou.
8  Nyní jsme zase živi, když vy pevně stojíte v Pánu.
9  Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří?
10  Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře.
11  Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám!
12  Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme,
13  ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.
© 2019 ERF Medien