Nápověda

Český ekumenický překlad

HOSPODINE, PROJEVOVAL JSI SVÉ ZEMI PŘÍZEŇ

1  Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
2  Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.
3  Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy. -Sela-
4  Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.
5  Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení!
6  Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?
7  Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?
8  Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!
10  Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
11  Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
12  Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
13  Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
14  Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.
© 2019 ERF Medien