Nápověda

Český ekumenický překlad

JAK JE TVŮJ PŘÍBYTEK MILÝ, HOSPODINE ZÁSTUPŮ

1  Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.
2  Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů!
3  Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!
4  Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!
5  Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. -Sela-
6  Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.
7  Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním.
8  Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu.
9  Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože! - Sela-
10  Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.
11  Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde ; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,
12  vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.
13  Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!
© 2019 ERF Medien