Nápověda

Český ekumenický překlad

V JUDSKÉ ZEMI JE ZNÁM BŮH

1  Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň.
2  V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.
3  V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu.
4  Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem, štíty, meče, válku. -Sela-
5  Vznešený, jak jasně záříš nad horami rozsápaných!
6  Zarputilci za kořist ti padli, dřímají svůj sen; všem válečníkům ochrnuly ruce.
7  Pohrozils, Jákobův Bože, a mrákota obestřela válečné vozy i koně.
8  Ty vzbuzuješ bázeň. Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem?
9  Svou při jsi vyhlásil z nebe. Země žila hned v bázni a v míru,
10  když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi. -Sela-
11  Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále, po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu.
12  Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu! Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž vzbuzuje bázeň,
13  tomu, který krotí ducha vojevůdců a vzbuzuje bázeň v králích země.
© 2019 ERF Medien