Nápověda

Český ekumenický překlad

HLAHOL BOHU, CELÁ ZEMĚ

1  Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země!
2  Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.
3  Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.
4  Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. - Sela-
5  Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.
6  Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho!
7  Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. - Sela- Odbojníci ať se nevyvyšují!
8  Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.
9  Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.
10  Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:
11  zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.
12  Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.
13  Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby,
14  jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa.
15  V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější, s obětním dýmem z beranů připravím skot i kozly. -Sela-
16  Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.
17  Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.
18  Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel.
19  Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.
20  Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.
© 2019 ERF Medien