Nápověda

Český ekumenický překlad

BOŽE, PRO SVÉ JMÉNO MĚ ZACHRAŇ

1  Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův,
2 když přišli Zífejci a řekli Saulovi: „David se přece skrývá u nás.“
3  Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.
4  Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.
5  Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha neberou zřetel. -Sela-
6  Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.
7  Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč.
8  Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.
9  Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko.
© 2019 ERF Medien