Nápověda

Český ekumenický překlad

PROČ SE CHLUBÍŠ ZLEM, TY BOHATÝRE?

1  Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův,
2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: „David vešel do Achímelekova domu.“
3  Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá!
4  Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři.
5  Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo. -Sela-
6  Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý.
7  Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoření tě ze země živých. -Sela-
8  Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou:
9 „Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci.“
10  Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy.
11  Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným.
© 2019 ERF Medien