Nápověda

Český ekumenický překlad

BLAZE TOMU, Z NĚHOŽ JE NEVĚRNOST SŇATA

1  Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.
2  Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.
3  Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal.
4  Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru. -Sela-
5  Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. -Sela-
6  Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne.
7  Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
8  Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
9  Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš.
10  Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
11  Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!
© 2019 ERF Medien