Nápověda

Český ekumenický překlad

HOSPODINE, KRÁL SE RADUJE Z TVÉ MOCI

1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2  Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá.
3  Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel. -Sela-
4  Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata.
5  O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy.
6  Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel jsi ho velebnou důstojností.
7  Učinils ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.
8  Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.
9  Tvá ruka si najde všechny nepřátele, tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.
10  Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.
11  Vyhubíš ze země jejich plod a jejich potomstvo mezi lidmi.
12  Ačkoli ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí.
13  Položíš je na lopatky, napneš proti nim tětivy svých luků.
14  Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.
© 2019 ERF Medien