NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Český ekumenický překlad

UTÍKÁM SE K TOBĚ, HOSPODINE

1  Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben!
2  Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně své ucho, buď mou spásou.
3  Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!
4  Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka, z rukou bídáka a násilníka.
5  Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.
6  Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.
7  Za zázrak mě mnozí měli, tys byl moje mocné útočiště.
8  Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.
9  Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.
10  Nepřátelé se už na mě domlouvají, ti, kdo mě hlídají, společně se radí,
11  prohlašují: „Bůh ho opustil, pusťte se za ním, chopte se ho, nevysvobodí ho nikdo.“
12  Nevzdaluj se ode mne, můj Bože, Bože, na pomoc mi pospěš!
13  Ať zahynou v hanbě, kdo mě osočují, potupa a stud ať halí ty, kdo zlo mi strojí.
14  Já však budu vytrvale čekat a vždy víc a nade vše tě budu chválit.
15  O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět.
16  Přicházím s bohatýrskými činy Panovníka Hospodina; tvoji spravedlnost, jenom tvoji, budu připomínat.
17  Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy.
18  Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.
19  Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonals veliké věci. Bože, kdo je tobě roven!
20  Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět.
21  Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ.
22  A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu, Bože můj, za tvoji věrnost, s citerou ti budu zpívat žalmy, Svatý Izraele.
23  Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.
24  A můj jazyk bude o tvé spravedlnosti hovořit každodenně, budou se rdít hanbou ti, kdo mi strojili zlé věci.
© 2019 ERF Medien