NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Český ekumenický překlad

CELÝM SVÝM SRDCEM TI VZDÁVÁM CHVÁLU

1  Davidův. Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy,
2  klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.
3  Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.
4  Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl.
5  Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká.
6  Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce.
7  I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.
8  Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!
© 2019 ERF Medien