NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Český ekumenický překlad

První kniha žalmů - BLAZE MUŽI, KTERÝ SE NEŘÍDÍ RADAMI SVÉVOLNÍKŮ

1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
4 Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5  Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6  Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
© 2019 ERF Medien