NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Český ekumenický překlad

Bible, překlad 21. století

Bible Kralická

Slovo na cestu

New International Version

VYSVOBOĎ MĚ, HOSPODINE, OD ČLOVĚKA ZLÉHO

1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2  Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti násilníku,
3  proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům,
4  jazyky si ostří jako hadi, za rty mají jed jak zmije. -Sela-
5  Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama svévolníka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy.
6  Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. -Sela-
7  Pravím Hospodinu: Ty jsi můj Bůh! Přej sluchu mým prosbám, Hospodine.
8  Hospodine, Panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy.
9  Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám svévolníka, nedej, aby vyšly jeho plány, ať se nevypíná. -Sela-
10  Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily.
11  Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali.
12  Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza.
13  Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo.
14  Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří!
1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2 Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých, braň mě před těmi, kdo páchají násilí!
3 Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj.
4 Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla
5 Chraň mě, Hospodine, od rukou ničemy, braň mě před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!
6 Nadutci na mě nastražili léčku, upletli na mě síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla
7 Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby!
8 Hospodine, Pane, má mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj.
9 Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ať nedojdou úspěchu! séla
10 Ti, kdo mě obkličují, hlavy zvedají – zrádností vlastních rtů ať jsou smeteni!
11 Ať na ně prší uhlí řeřavé, ať padnou do jámy, z níž nikdo nevstane!
12 Ať pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky ať dožene a srazí neštěstí!
13 Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých.
14 Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví!
1 Přednímu z kantorů, žalm Davidův.
2 Vysvoboď mne, Hospodine, od člověka zlého, a od muže ukrutného ostříhej mne,
3 Kteříž myslí zlé věci v srdci, a na každý den sbírají se k válce.
4 Naostřují jazyk svůj jako had, jed lítého hada jest ve rtech jejich. Sélah.
5 Ostříhej mne, Hospodine, od rukou bezbožníka, od muže ukrutného zachovej mne, kteříž myslí podraziti nohy mé.
6 Polékli pyšní na mne osídlo a provazy, roztáhli teneta u cesty, a léčky své mi položili. Sélah.
7 Řekl jsem Hospodinu: Bůh silný můj jsi, pozoruj, Hospodine, hlasu pokorných modliteb mých.
8 Hospodine Pane, sílo spasení mého, kterýž přikrýváš hlavu mou v čas boje,
9 Nedávej, Hospodine, bezbožnému, čehož žádostiv jest, ani předsevzetí zlého vykonati jemu dopouštěj, aby se nepovýšil. Sélah.
10 Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať přikryje.
11 Padej na ně uhlé řeřavé, a na oheň uvrz je, do jam hlubokých, aby nemohli povstati.
12 Člověk utrhač nebude upevněn na zemi, a muž ukrutný, zlostí polapen jsa, padne.
13 Vím, žeť se Hospodin zasadí o při chudého, a pomstí nuzných. [ (Psalms 140:14) A tak spravedliví slaviti budou jméno tvé, a upřímí přebývati před oblíčejem tvým. ]
1 (Davidův žalm pro sólového zpěváka)
2 Vysvoboď mne, Hospodine od člověka zlého, ochraňuj mne proti zlobě násilníků,
3 proti těm, kdo mají v srdci úmysly zlé, kruté, spojují se k boji proti mně den po dni.
4 Ostré mají jazyky jak jedovatí hadi, ze zubů jim kape jed jak z tlamy zmije.
5 Ochraňuj mne, Hospodine, před rukama toho, kdo zamýšlí podrazit mi lstivě nohy.
6 Osidlo mi nastražili protivníci pyšní, z provazů síť rozestřeli, abych padl.
7 Volám k tobě, Hospodine, ty jsi Bůh můj silný, modlitbám mým popřej sluchu, slyš mé prosby!
8 Panovníku, Spasiteli, buď svou mocí při mně, jako přilba kryje hlavu, ochraňuj mne.
9 Nevydej mne, Hospodine, choutkám svévolníka, byl by pyšný, kdyby vyšly jeho plány.
10 Na hlavu těch, kdo mne trápí, utrpení obrať, jejich smlouvy proti tobě ať jsou marné.
11 Trest Boží jak žhavé uhlí sesype se na ně, do ohně a vodních vírů Bůh je srazí.
12 Pomlouvač se neudrží tam, kde vládneš, Bože, násilníka stihne jistě spravedlnost.
13 Hospodin své ponížené obhájiti umí, ruka jeho zjedná právo pokořeným.
14 Spravedliví slavit budou tvoje jméno, Bože, upřímní zde budou bydlet před tvou tváří.

For the director of music. A psalm of David.

1 Rescue me, Lord, from evildoers; protect me from the violent,
2 who devise evil plans in their hearts and stir up war every day.
3 They make their tongues as sharp as a serpent’s; the poison of vipers is on their lips.1
4 Keep me safe, Lord, from the hands of the wicked; protect me from the violent, who devise ways to trip my feet.
5 The arrogant have hidden a snare for me; they have spread out the cords of their net and have set traps for me along my path.
6 I say to the Lord, “You are my God.” Hear, Lord, my cry for mercy.
7 Sovereign Lord, my strong deliverer, you shield my head in the day of battle.
8 Do not grant the wicked their desires, Lord; do not let their plans succeed.
9 Those who surround me proudly rear their heads; may the mischief of their lips engulf them.
10 May burning coals fall on them; may they be thrown into the fire, into miry pits, never to rise.
11 May slanderers not be established in the land; may disaster hunt down the violent.
12 I know that the Lord secures justice for the poor and upholds the cause of the needy.
13 Surely the righteous will praise your name, and the upright will live in your presence.
1 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 5 and 8.
© 2019 ERF Medien