Hjälp

Nya Levande Bibeln

Guds folk ska räddas

1 Sedan fick jag se fyra änglar stå vid jordens fyra hörn, och de hindrade de fyra vindarna från att blåsa över jorden. Inte ett löv rörde sig bland träden, och havet låg blankt som en spegel.
2 Jag fick också se en ängel komma upp från öster, och han hade med sig ett sigill från den Gud som lever. Och han ropade till de fyra änglarna, som hade fått makt att skada jorden och havet:
3 ”Vänta! Skada inte jorden, havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med ett sigill på pannan.”
4-8 Och jag fick höra hur många som hade blivit märkta med Guds sigill. Det var 144 000,1 och de kom från alla Israels stammar: 12 000 från Judas stam var märkta med sigill, 12 000 från Rubens stam, 12 000 från Gads stam, 12 000 från Ashers stam, 12 000 från Naftalis stam, 12 000 från Manasses stam, 12 000 från Simons stam, 12 000 från Levis stam, 12 000 från Isaskars stam, 12 000 från Sebulons stam, 12 000 från Josefs stam och 12 000 från Benjamins stam.

Den stora skaran hyllar Gud och Lammet

9 Sedan fick jag se en stor skara människor som ingen kunde räkna. De var från alla folk och stammar och länder och språk, och de stod inför tronen och Lammet, klädda i vita kläder och med palmkvistar i sina händer.
10 De ropade högt: ”Det är vår Gud, han som sitter på tronen, och Lammet som har räddat oss.”
11 Alla änglarna stod runt tronen och runt de 24 himmelska ledarna och de fyra levande varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud
12 och sa: ”Vi lovsjunger och ärar vår Gud för hans vishet. Ja, lovsjunger honom!2 Vi tackar och hyllar honom i evighet för hans makt och styrka. Ja, vi tackar honom!”
13 Sedan frågade en av de 24 himmelska ledarna mig: ”Vet du vilka dessa är som är klädda i vita kläder, och varifrån de kommer?”
14 ”Nej, min herre”, svarade jag, ”du är den som vet svaret.”Då sa han till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.3
15 Det är därför de står här inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska bo ibland dem och skydda dem.
16 De ska aldrig mer gå hungriga eller törstiga, och varken solen eller någon annan brännande hetta ska skada dem.
17 För Lammet, som står framför tronen, ska vara deras herde och leda dem till källorna med livets vatten4. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”
1 7:4-8 Manasse hörde egentligen till Josefs stam, eftersom han var Josefs son. Men Manasse fick ersätta Dans stam, eftersom de hade blivit avgudadyrkare enligt Domarboken 18:30.
2 7:12 I grundtexten: Amen!
3 7:14 De har blivit skuldfria inför Gud genom tron på att Jesus tog straffet för människornas synder då han dog och offrade sitt blod.
4 7:17 ”Livets vatten” är en bild på det eviga livet. Jämför Psaltaren 36:10.
© 2017 ERF Medien