Hjälp

Nya Levande Bibeln

Personliga hälsningar

1-2 Vår syster Foibe, som är medarbetare i församlingen i staden Kenchreai, kommer snart och hälsar på er. Ta väl emot henne, eftersom hon lever i gemenskap med Herren Jesus, och behandla henne på ett sådant sätt som troende bör göra. Hjälp henne med allt hon behöver, för hon har varit ett stöd för många, också för mig.
3 Hälsa Prisca och Aquila, som tillsammans med mig sprider budskapet om Jesus Kristus.
4 De har till och med riskerat livet för min skull. Men det är inte bara jag som är tacksam för dem, utan även alla icke-judiska församlingar.
5 Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min gode vän Epainetos, som var den första i provinsen Asien1 som började tro på Kristus.
6 Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för att hjälpa er.
7 Hälsa Andronikos och Junias, som båda är judar och har suttit i fängelse tillsammans med mig. De är sändebud2 åt Kristus, och är mycket uppskattade av alla, och de började tro på Kristus före mig.
8 Hälsa min käre vän Ampliatus, som delar min gemenskap med Herren Jesus.
9 Hälsa Urbanus, som tillsammans med mig tjänar Kristus, och min käre vän Stachys.
10 Hälsa Apelles, som har fått gå igenom så mycket för Kristus. Hälsa också dem som bor och arbetar i Aristoboulos hus.
11 Hälsa Herodion, som är jude som jag. Hälsa alla dem som bor och arbetar i Narkissos hus och lever i gemenskap med Herren Jesus.
12 Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar med att tjäna Herren, och den kära Persis, som har arbetat så hårt för att tjäna Herren.
13 Hälsa Rufus, som har tackat ja till inbjudan att få tillhöra Herren, och hans mamma, som är som en mor också för mig.
14 Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de troende syskon som är tillsammans med dem.
15 Hälsa Filologos, Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla de andra troende som är tillsammans med dem.
16 Ge varandra en hälsningskyss som troende.3 Alla församlingarna här hälsar till er.

En sista förmaning

17 Slutligen vill jag uppmana er, kära syskon: Akta er för dem som orsakar splittring och får människor att lämna sin tro på Kristus genom att undervisa sådant som strider mot det ni har fått lära er. Håll er borta från dem!
18 Sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus, utan är bara intresserade av vad som kommer ner i deras egna magar.4 Med sina vackra ord och sitt smicker bedrar de lättlurade människor.
19 Alla vet ju att ni troget håller fast vid Herren, och det gör mig mycket glad. Men jag önskar att ni ska vara uppfinningsrika när det gäller att göra gott, och totalt okunniga när det gäller att göra ont.
20 Jag ber att Gud, han som ger frid, snart ska låta er besegra Satan, och att vår Herre Jesus Kristus godhet och kärlek ska följa er alla.
21 Min medarbetare Timotheos hälsar till er, och det gör också mina judiska vänner Lucius, Jason och Sosipatros.
22 Även jag, Tertius, som har skrivit ner det här brevet åt Paulus, hälsar till er som delar gemenskapen med Herren Jesus.
23-24 Gaius hälsar till er. Det är i hans hus jag bor, och där träffas också hela församlingen. Stadskassören Erastos hälsar till er, och det gör också Quartus, en annan av de troende.5

Avslutande hyllning till Gud

25 Hylla Gud, för han är den som kan göra er tro stark! Det är vad jag sa när jag berättade det glada budskapet om Jesus Kristus för er. Detta budskap om Kristus var Guds hemliga plan, som har legat gömd sedan tidens början. Men precis som Gud, han som är evig, hade bestämt, har han nu avslöjat sin plan. Han har visat det som han hela tiden hade förutsagt genom profeterna i Skriften6, för att alla folk ska kunna tro på Kristus och lyda honom. Gud, den ende som är vis, är värd att hyllas i all evighet för det som Jesus Kristus har gjort för oss. Ja, det är sant!
1 16:5 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
2 16:7 Kallas också apostlar.
3 16:16 På grekiska: Hälsa varandra med en helig kyss. Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.
4 16:18 De undervisade antagligen om att viss mat var förbjuden.
5 16:23 En del handskrifter har med en extra vers: Jag ber att vår Herre Jesus Kristus ska visa er sin godhet. Ja, det är sant!
6 16:25-27 I grundtexten: Amen!
© 2017 ERF Medien