Hjälp

Nya Levande Bibeln

Verklig lycka

1-2 En dag när Jesus såg folkmassorna gick han upp på ett berg tillsammans med sina efterföljare, och han satte sig ner och började undervisa dem. Han sa:
3 ”Lyckliga är de som inser att de behöver Gud, för de får vara Guds eget folk.1
4 Lyckliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.
5 Lyckliga är de ödmjuka, för hela världen tillhör dem.
6 Lyckliga är de som hungrar och törstar efter att göra Guds vilja,2 för de ska bli mättade.
7 Lyckliga är de som visar medlidande, för de ska få medlidande från Gud.
8 Lyckliga är de som av hela hjärtat söker Gud,3 för de ska få se honom.
9 Lyckliga är de som strävar efter frid, för de ska kallas Guds barn.
10 Lyckliga är de som förföljs därför att de gör Guds vilja, för de får vara Guds eget folk.4
11 Ja, ni är lyckliga när man hånar och förföljer er och ljuger om er därför att ni är mina efterföljare.
12 Jubla och var glada, för Gud ska belöna er. Kom ihåg att profeterna som förr i tiden framförde Guds budskap5 också blev förföljda.

Salt och ljus

13 Ni är det salt som bevarar världen från förruttnelse. Men till vilken nytta är salt om det har förlorat sin kraft?6 Kan man få det salt igen? Nej, det duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.
14 Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla.
15 När man tänder en lampa så täcker man inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset.
16 På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och hyllar er Far i himlen.

Om Moses lag

17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva det Gud har sagt genom Moses lag och profeterna.7 Nej, jag har kommit för att uppfylla det och göra det till verklighet.
18 Jag försäkrar er, att varje ord i lagen ska gälla så länge himlen och jorden finns kvar och tills allt som Gud har förutsagt har inträffat.
19 Den som bryter mot minsta lilla bud i lagen, och lär andra att göra likadant, han ska betyda minst bland dem som får vara Guds eget folk. Men den som håller lagen och lär andra att göra det, han ska få stor betydelse bland Guds eget folk.8
20 Men jag varnar er, att om ni inte lyckas följa Guds vilja bättre än vad laglärarna9 och fariseerna gör, så kommer ni överhuvudtaget inte att få tillhöra Guds eget folk.

Om ovänskap

21 Ni har hört att det står i Moses lag: ’Du ska inte mörda,10 och den som mördar någon ska dömas.’
22 Men jag säger: Det räcker med att du blir arg på någon, så ska du dömas. Kallar du en person för idiot, så ska du ställas inför domstol, och förbannar du någon så väntar dig helvetets eld.
23 Om du därför står inför altaret i templet för att bära fram ett offer åt Gud och plötsligt kommer ihåg att någon människa har något emot dig,
24 så lägg ner ditt offer framför altaret och gå och gör upp med den personen . Kom sedan och bär fram ditt offer till Gud.
25 Om någon anklagar dig för något, så skynda dig att komma överens med din motpart redan innan ni är framme vid domstolen. Annars kanske han överlämnar dig till domaren, som sedan låter vakten ta hand om dig och sätta dig i fängelse.
26 Och jag försäkrar dig att du måste stanna där tills du betalt hela bötesbeloppet.

Om otrohet

27 Ni har hört att det står i Moses lag: ’Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap.’11
28 Men jag säger: den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.
29 Om ditt högra öga får dig att synda, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre att en del av din kropp förstörs än att hela du kastas i helvetet.
30 Och om din hand får dig att synda så hugg av den och kasta bort den, även om det skulle råka vara din högra hand! Det är bättre att en del av din kropp förstörs än att hela du kommer till helvetet.12

Om skilsmässa

31 Det står i Moses lag: ’Om någon vill skilja sig från sin fru, så kan han göra det genom att ge henne ett intyg som bevis på skilsmässan.’13
32 Men jag säger: Den man som skiljer sig från sin fru, utan att hon varit otrogen, han blir orsak till att hon verkligen kan vara otrogen. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna gör så att hon är otrogen.14

Om löften

33 Ni har också hört att det står i Moses lag: ’Du ska inte bryta en ed som du har svurit, utan du ska hålla allt som du har lovat inför Gud.’15
34 Men jag säger: svär överhuvudtaget inga eder! Om du säger: ’Jag svär vid himlen’ så har du svurit inför Gud, för himlen är Guds tron.
35 Om du säger: ’Jag svär vid jorden’, så har du svurit inför Gud, för jorden är pallen under hans fötter. Och om du säger: ’Jag svär vid Jerusalem’, så har du svurit inför Gud, för Jerusalem är Guds stad.16
36 Säg inte heller: ’Det sätter jag huvudet i pant på!’ för du kan inte göra ett enda hårstrå vare sig vitt eller svart.
37 Säg bara: ’Ja, det vill jag’ eller ’Nej, det vill jag inte’. Det räcker. Tanken att ge mer tyngd åt orden kommer från den Onde.

Om hämnd

38 Ni har hört att det står i Moses lag: ’Om ett öga skadas, måste den skyldige betala med sitt eget öga. Och om en tand skadas, ska han betala med sin egen tand.’17
39 Men jag säger: Möt inte våld med våld. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också den andra mot honom.
40 Ställs du inför domstol och man tar ifrån dig din skjorta, så ge dem ytterplagget också.
41 Befaller någon dig att bära hans packning en mil, så bär den två.
42 Ge till den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Om att älska sina fiender

43 Ni har hört att det står i Moses lag: ’Du ska älska din medmänniska18 och hata din fiende.’
44 Men jag säger: Älska era fiender! Be för dem som förföljer er!
45 Då visar ni att ni verkligen är barn till er Far i himlen. För han låter solen skina och regnet falla på både onda och goda, både på dem som följer hans vilja och dem som inte gör det.
46 Vad är det för märkvärdigt med att ni älskar dem som älskar er? Det gör ju tullindrivarna19 också.
47 Och om ni hälsar vänligt på era vänner men inte på någon annan, vad är det för märkvärdigt med det? Det gör ju de som inte känner Gud också.
48 Var lika goda som er Far i himlen, han som är fullständigt god.20
1 5:3 På grekiska: Lyckliga är de som är fattiga i anden, för himmelriket tillhör dem.
2 5:6 På grekiska: Lyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
3 5:8 På grekiska: Lyckliga är de som har ett rent hjärta.
4 5:10 På grekiska: för himmelriket tillhör dem.
5 5:12 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
6 5:13 Om saltet blandas eller reagerar med andra ämnen förlorar det sin förmåga att konservera och hindra förruttnelse.
7 5:17 Moses lag och profeternas bok är två av delarna i den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. Den tredje delen är psalmerna.
8 5:19 På grekiska: ”den minste i himmelriket” och ”stor i himmelriket”. I v.20 ”inte komma in i himmelriket”.
9 5:20 På grekiska: ”inte komma in i himmelriket”.
10 5:21 Se Andra Moseboken 20:13 och Femte Moseboken 5:17.
11 5:27 Se Andra Moseboken 20:14.
12 5:29-30 Vi ska göra allt vi kan för att hålla oss borta från synden. Jesus använder ett dramatiskt bildspråk.
13 5:31 Se Femte Moseboken 24:1.
14 5:32 Eftersom den första mannen inte hade rätt att skilja sig från henne, var hon i Guds ögon fortfarande gift med honom.
15 5:33 Se Fjärde Moseboken 30:3
16 5:34-35 Jämför Jesaja 66:1 och Psaltaren 48:3.
17 5:38 På grekiska: Öga för öga och tand för tand. Se Andra Moseboken 21:23-25.
18 5:43 Jämför Femte Moseboken 23:6.
19 5:46 Tullindrivarna var judar som arbetade med att ta in skatt åt romarna, och de var avskydda av alla.
20 5:48 På grekiska: Var fullkomliga, så som er Far i himlen är fullkomlig. Men det svenska ordet ”fullkomlig” har inte samma betydelse som det grekiska, eller det underliggande hebreiska ordet, som betyder ”att ha nått målet, vara mogen”. Här handlar det alltså om att nå fram till samma godhet som Gud.
© 2018 ERF Medien