Hjälp

Nya Levande Bibeln

Bilden om lantbrukaren som sådde säd

1 Senare samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig nere vid sjön för att undervisa.
2-3 Och snart hade det samlats så mycket folk omkring honom, att han var tvungen att stiga i en båt och sitta i den och tala, medan folket stod på stranden. Han undervisade dem genom att berätta många bilder, som till exempel denna:”En lantbrukare gick ut på sin åker för att så.
4 När han sådde föll en del av sädeskornen på stigen bredvid, och fåglarna kom och åt upp dem.
5 En del korn föll där marken var stenig och jordlagret tunt. De plantorna växte snabbt upp,
6 men i den heta solen vissnade de bort och dog, eftersom rötterna var ytliga.
7 Andra korn föll bland tistlarna, och när tistlarna växte upp kvävde de plantorna.
8 Men en del korn föll i bördig jord och gav 30, 60 och till och med 100 gånger så mycket säd som hade såtts.
9 Lyssna noga och försök att förstå!”

Jesus förklarar bilden om sådden

10 Jesus efterföljare kom senare fram till honom och frågade: ”Varför berättar du sådana här bilder för folket?”
11 Då förklarade han för sina efterföljare: ”Ni har fått gåvan att förstå min undervisning om hur Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk,1 men andra har inte fått den gåvan.
12 Den som förstår vad jag säger ska med tiden förstå alltmer. Men den som inget förstår ska till slut bli av med även den lilla insikt han hade.
13 Det är därför jag berättar de här bilderna, så att människor ska höra och se, men ändå inte förstå.
14 Genom detta blir det verklighet som Gud har förutsagt om dem genom profeten Jesaja: ’Ni ska höra vad jag säger men ändå inte förstå. Ni ska se vad jag gör men ändå inte fatta!
15 Ja, det här folkets hjärta är så hårt och likgiltigt att de inte kan förstå. Deras hörsel är avtrubbad så att de inte kan höra, och de har slutit sina ögon så att de inte kan se. Därför kan de inte vända om till mig och bli botade!’2
16 Men ni kan vara lyckliga, för era ögon kan se och era öron kan höra.
17 Och jag försäkrar er, att många profeter, och andra som följde Guds vilja, längtade efter att få se och höra det som ni nu får vara med om, men de fick aldrig göra det.
18 Här är förklaringen till berättelsen om lantbrukaren som sådde säd:
19 Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta som hör budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk3, men inte tar det på allvar. Genast är den Onde där och plockar bort säden ur hjärtat.
20 Den steniga marken är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje,
21 men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Efter en tid, då svårigheter eller förföljelser kommer på grund av hennes tro på budskapet, avtar entusiasmen och hon överger sin tro.
22 Marken som var täckt av tistlar kan jämföras med den människa som hör budskapet men låter vardagens bekymmer och längtan efter att tjäna mycket pengar få kväva det hon hört, så att budskapet till slut inte påverkar hennes liv alls.
23 Men den bördiga jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet och förstår det och låter det påverka hela livet. Hon ger en skörd som är 30, 60 eller till och med 100 gånger så stor som den sådd som föll i hennes hjärta.”

Bilden om ogräset och vetet

24 Detta är en annan bild som Jesus berättade för folket:”Där Gud regerar blir det som när4 en man sådde god säd i en åker.
25 En natt då alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs bland vetet och smög bort därifrån.
26 När säden sedan började växa och gå i ax, växte också ogräset upp.
27 Då gick tjänarna och berättade för mannen: ’Herre, åkern där du sådde den goda säden är full av ogräs! Var kom det ifrån?’
28 ’Det måste vara en fiende som har varit där’, svarade deras herre. Männen frågade då: ’Ska vi rycka upp ogräset?’
29 ’Nej’, sa han, ’då kommer ni att skada vetet samtidigt.
30 Låt båda växa tillsammans tills det blir dags att skörda. Och när skördetiden kommer ska jag säga till skördemännen: Sortera först bort ogräset och bunta ihop det så att det kan brännas upp. Samla sedan in vetet i min lada.’ ”

Bilden om senapsfröet

31 Jesus berättade också den här bilden för dem:”Där Gud regerar blir det som när en man sår ett senapsfrö i en åker. Det är det minsta5 av alla frön,
32 men när det har växt upp är det störst bland kryddväxterna och blir till ett träd, därfåglarna kan komma och bygga bo bland grenarna.”

Bilden om jästen

33 Han berättade också en annan bild:”Där Gud regerar blir det som när en kvinna blandar jäst i degen då hon bakar. Hon tar lite jäst och blandar in den i en stor mängd mjöl och arbetar ihop alltsammans. Sedan påverkar jästen hela degen.”
34 Allt detta berättade Jesus för folket genom att använda bilder. Ja, han talade till dem bara genom bilder.
35 Och genom detta blev det verklighet som Gud förutsagt genom en profet: ”Jag ska tala i bilder, jag ska berätta hemligheter gömda sedan världens skapelse.”6

Jesus förklarar bilden om ogräset och vetet

36 Sedan lämnade Jesus folket och gick till det hus där han bodde , och där bad hans efterföljare honom förklara bilden om ogräset och vetet.
37 ”Det ska jag göra”, sa han. ”Jag, Människosonen7, är den som sår den goda säden.
38 Åkern är världen, och säden representerar de människor som tillhör Gud och är hans eget folk.8 Ogräset är de människor som tillhör den Onde.
39 Fienden, som sådde ogräset bland vetet, är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördemännen är änglar.
40 Som när ogräset skiljs från vetet och bränns upp, så ska det vara vid tidens slut.
41 Jag, Människosonen, ska sända ut mina änglar, och de ska rensa Guds värld.9 De ska ta bort alla dem som förleder människorna till synd och gör det som är ont,
42 och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta av ångest och förtvivlan.
43 Men de som följer Faderns vilja ska lysa som solen i den nya värld där deras Far regerar.10 Lyssna noga och försök att förstå!”

Bilderna om skatten i åkern, den värdefulla pärlan och fisknätet

44 Jesus berättade också fler bilder. Han sa:”Där Gud regerar blir det som när en man upptäcker en skatt i en åker. I sin iver gräver han ner skatten igen och går och säljer allt han äger för att kunna köpa åkern, så att skatten kan bli hans.
45 Där Gud regerar blir det också som när en köpman är på jakt efter dyrbara pärlor.
46 Då han upptäcker en mycket värdefull pärla, går han iväg och säljer allt han äger för att kunna köpa den.
47 Där Gud regerar blir det också som när man kastar ut ett nät i sjön för att fånga fiskar av olika slag, både bra och dåliga.
48 När nätet är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och sorterar fisken. De ätbara fiskarna lägger man i en korg, men de andra slänger man bort.
49 Så ska det vara vid tidens slut. Änglarna ska komma och skilja de onda människorna från dem som följer Guds vilja,
50 och sedan kasta de onda i den brinnande ugnen. Där ska man gråta av ångest och förtvivlan.
51 Har ni nu förstått alla dessa bilder?””Ja”, sa de, ”det har vi.”
52 Då sa han: ”Det betyder att varje person som känner till Skriften11, och nu hör till det folk som Gud regerar över, i fortsättningen kan berätta om både det nya och det gamla sättet att tjäna Gud.”

Människorna i Nasaret vägrar att tro

53 När Jesus hade berättat alla dessa bilder, lämnade han platsen.
54 Han kom sedan till sin hemstad Nasaret. Där undervisade han i synagogan12, och han förvånade alla med sin vishet och sina under.
55 ”Hur är detta möjligt?” undrade folket. ”Det är ju bara snickarens son. Vi känner hans mamma, Maria, och hans bröder Jakob, Josef, Simon och Judas,
56 och alla hans systrar bor här. Var har han fått allt detta ifrån?”
57 Och de retade sig på honom. Då sa Jesus till dem: ”En profet som framför Guds budskap blir erkänd överallt utom i sin egen hemstad och i sin egen familj.”
58 Och eftersom de inte trodde på honom gjorde han bara några få under där.
1 13:11 På grekiska: att lära känna himmelrikets hemligheter.
2 13:14-15 Se Jesaja 6:9-10.
3 13:19 På grekiska: hör ordet om riket.
4 13:24 På grekiska: Himmelriket liknar… Samma uttryck används också i v.31-33,44-45 och 47.
5 13:31 Senapsfröet var det minsta fröet man använde för odling.
6 13:35 Se Psaltaren 78:2.
7 13:37 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
8 13:38 På grekiska: som är rikets barn.
9 13:41 På grekiska: rensa Guds rike.
10 13:43 På grekiska: lysa som solen i sin Fars rike.
11 13:52 På grekiska: som har blivit en efterföljare till himmelriket.
12 13:54 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
© 2018 ERF Medien