Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus svarar på Johannes döparens fråga

1 När Jesus hade gett sina tolv närmaste efterföljare dessa föreskrifter, gick han vidare för att undervisa och sprida sitt budskap i städerna i Galileen.
2 Johannes döparen, som just hade blivit satt i fängelse, fick höra om alla de under som Jesus Kristus1 gjorde. Han skickade därför iväg några av sina efterföljare till Jesus för att fråga honom:
3 ”Är du verkligen den som Gud har lovat sända oss, eller ska vi vänta på någon annan?”
4 Jesus svarade dem: ”Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har hört och sett:
5 att blinda börjar se, förlamade går, spetälska blir friska, döva hör, döda får liv igen, och de fattiga får höra ett glatt budskap.2
6 Säg sedan till honom: ’Lycklig är den som inte tvivlar på mig.’ ”
7 När Johannes efterföljare hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes. Han sa: ”När ni gick ut till honom i ödemarken, vad ville ni då se? Ville ni se en svag man, lik ett grässtrå som vajar hit och dit för vinden?
8 Självklart inte! Ville ni se en man klädd i vackra kläder? Nej, då hade det varit bättre om ni gått till ett kungligt palats.
9 Ville ni kanske se en profet som framförde Guds budskap? Ja, jag säger er att Johannes är mer än en profet.
10 Han är den som Gud talar om i Skriften3 när han säger: ’Lyssna! Jag sänder min budbärare före dig, och han ska bereda vägen för dig.’
11 Jag försäkrar er, att Johannes döparen har betytt mer än någon annan människa som har trätt fram offentligt. Ändå kommer den minst betydelsefulla bland dem som får vara Guds eget folk4 att betyda mer än vad Johannes gjorde här på jorden.
12 Ända sedan den dag då Johannes döparen började tala till folket och fram till nu, har Gud med kraft börjat regera bland människorna,5 även om det finns de som vill få det att ske med våld.
13 Att Gud skulle regera på jorden, var förutsagt av honom genom Moses lag och profeterna6 redan innan Johannes började sin uppgift.
14 Och vare sig ni tror det eller inte, så är Johannes den som Gud talade om när han sa att Elia7 skulle komma.
15 Lyssna noga och försök att förstå!
16 Vad ska jag säga om detta släkte som inte vill tro? De är som barn som leker på torget och ropar till de andra barnen:
17 ’Vi spelade bröllopsmusik för er, men ni ville inte dansa. Vi spelade begravningsmusik för er, men ni ville inte sörja.’
18 Exakt så reagerar man när det gäller Johannes döparen och mig. Johannes dricker inte vin och går ofta utan mat, och då säger man: ’Han är besatt av en ond ande.’
19 Men jag, Människosonen8, äter och dricker, och då beskyller man mig för att frossa i mat och dryck och leva tillsammans med de värsta syndare! Men till slut kommer Gud i sin vishet ändå att få rätt, när man ser resultatet av hans vishet.”

Jesus anklagar galileiska städer

20 Sedan började Jesus anklaga människorna i de städer där han hade gjort de flesta av sina under, eftersom de inte hade vänt om till Gud. Han sa:
21 ”Hur fruktansvärt kommer det inte att bli för er som bor i Korasin och Betsaida! För om de under jag gjorde hos er hade gjorts i Tyros och Sidon9, hade människorna där ångrat sin synd och vänt om till Gud för länge sedan.
22 Jag försäkrar er, att på domens dag ska både Tyros och Sidon få ett lindrigare straff än ni!
23 Och ni, Kafarnaums invånare, tror ni att ni ska bli upphöjda till himlen? Nej, ner till helvetet ska ni störtas . För om de fantastiska under jag gjorde hos er hade utförts i Sodom10, skulle den staden ha funnits kvar än idag.
24 Jag kan försäkra er, att Sodom ska slippa lindrigare undan på domens dag än ni!”

Jesus utlovar ro och vila

25 Efter det bad Jesus den här bönen: ”Jag tackar dig Far, du som är Herre över himlen och jorden, för att du gömmer sanningen för dem som tror sig vara lärda och kloka, men visar den för dem som är som barn.
26 Ja, Far, så har du bestämt.”
27 Jesus fortsatte: ”Min Far har överlämnat allt åt mig. Ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och de människor som Sonen vill visa honom för.
28 Kom till mig alla ni som är trötta och kämpar med problem och tunga bördor, så ska jag ge er vila.
29 Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er! Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni ro för era själar. Jag lägger inga tunga bördor på er.”
1 11:2 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 11:5 Jesus citerar Jesaja 29:18; 35:5-6 och 61:1.
3 11:10 Se Malaki 3:1.
4 11:11 På grekiska: den minste i himmelriket.
5 11:12 Detta syftar antagligen på ”seloterna”, en grupp fanatiska judar som med våld ville skapa en religiös stat, fri från romarriket. Annan möjlig översättning: och ivriga människor vill låta honom fortsätta regera.
6 11:13 Moses lag och profeternas bok är två av delarna i den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. Den tredje delen är psalmerna.
7 11:14 Jämför Malaki 4:5.
8 11:19 Gud hade sänt både Johannes och Jesus, men deras uppgifter var olika. Det goda resultatet bevisades genom Jesus under och tecken. Jämför v.20.
9 11:21 Tyros och Sidon var fenikiska städer vid Medelhavets kust, nordväst om Galileen. Det finns flera profetior i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet, om att de ska gå under på grund av sin ondska. Jämför t.ex. Hesekiel 26-28.
10 11:23 Sodom utplånades på grund av invånarnas synd. Jämför Första Moseboken 19:1-25.
© 2018 ERF Medien