Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus sänder ut sina tolv närmaste efterföljare

1 Jesus kallade nu till sig sina tolv närmaste efterföljare och gav dem makt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar och plågor.
2 Här är namnen på dessa tolv sändebud1: Simon, som kallas Petrus, hans bror Andreas, Sebedaios söner Jakob och Johannes,
3 Filippos, Bartolomaios, Tomas, tullindrivaren Matteus, Alfaios son Jakob, Taddaios,
4 Simon ’den ivrige’2 och Judas Iskariot, som senare förrådde Jesus.
5 Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: ”Gå inte till andra folk eller till någon samarisk stad,
6 utan bara till Israels folk ‑ Guds förlorade får.
7 Gå och tala om för dem att Gud har kommit för att rädda människor och göra dem till sitt eget folk.3
8 Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska friska och driv ut onda andar. Gör allt utan betalning, för ni har fått denna förmåga av mig helt gratis.
9 Ta inga pengar med er,
10 och packa ingen väska för vandringen. Ta inte med några extra kläder eller skor och inte heller någon vandringsstav. Ni kommer att få allt ni behöver, för arbetaren är värd sin mat.
11 Varje gång ni kommer in i en stad eller en by, så sök upp någon som tar emot er och lyssnar till ert budskap. Stanna sedan i hans hus tills ni fortsätter till nästa stad.
12 Önska familjen frid ifrån Gud när ni stiger in,
13 och om de är värda att få del av hans frid, ska han ge dem av den. Men om de inte är värda att få av hans frid, får ni själva behålla det ni önskade dem.
14 Tar man inte emot er i en stad eller i ett hem, så gå bara därifrån. Skaka stadens damm av era fötter4 och bekymra er inte mer om dessa människor.
15 Jag försäkrar er, att det ska bli lättare på domens dag för städerna Sodom och Gomorra5 än för de städer som inte välkomnar er.”

Jesus varnar för förföljelse

16 Jesus fortsatte: ”Jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.
17 Akta er för människorna! Ni kommer att arresteras och dras inför domstol och bli piskade i synagogorna6.
18 Och ni ska för min skull bli anklagade inför kungar och makthavare och få tillfälle att berätta för dem vad ni hört och sett. Ja, ni ska få berätta om mig för främmande folk.
19 Men när ni ställs inför domstolen behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga, för ni ska få de rätta orden just när ni behöver dem.
20 Det är inte ni som ska tala då, utan er Far i himlen ska låta sin Ande tala genom er.
21 Bröder ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar ska förråda sina egna barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem.
22 Alla ska hata er därför att ni tillhör mig. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.7
23 När ni blir förföljda i en stad så fly till en annan. Men jag försäkrar er att jag, Människosonen8, kommer tillbaka innan ni hunnit till alla Israels städer!
24 Efterföljaren står inte över sin mästare, och en tjänare står inte över sin herre.
25 Efterföljaren får acceptera att det går med honom som med hans mästare, och tjänaren får acceptera att det går med honom som med hans herre. Om nu jag, husets herre, har kallats Satan9, kommer man naturligtvis att säga samma sak om er, som är medlemmar i mitt hushåll!
26 Men var inte rädda för dem som hotar er, för en dag ska sanningen komma fram. Då ska det som är gömt bli känt för alla.
27 Vad jag säger er i mörkret, det ska ni ropa ut i dagsljuset. Och vad jag viskar i era öron, det ska ni ropa ut från hustaken!
28 Var inte rädda för dem som vill döda er, men inte har makt att göra något mer. Det finns bara en som har sådan makt att man behöver vara rädd för honom, och det är Gud, han som både kan döda och sedan straffa i helvetet.
29 Men inte en enda sparv, hur lite den än är värd, faller död till marken utan att er Far i himlen vet om det.
30 Och på er är till och med hårstråna räknade.
31 Var alltså inte rädda! Ni är mer värda för Gud än alla sparvar tillsammans.
32 Om någon öppet bekänner att han tillhör mig, ska jag inför min Far i himlen bekänna att han tillhör mig.
33 Men den som öppet förnekar mig, honom ska jag förneka inför min Far i himlen.
34 Tro inte att jag har kommit för att skapa frid på jorden! Nej, snarare tvärtom.
35 Jag kommer att orsaka splittring, så att en son är emot sin far, en dotter emot sin mor, och en svärdotter emot sin svärmor.
36 De värsta fienderna kommer för många att finnas i deras egna hem!
37 Men om ni älskar era föräldrar mer än mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig. Och om ni älskar era barn mer än mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig.10
38 Den som vägrar att följa mitt exempel och inte är beredd att dö, han kan inte tillhöra mig.
39 Ja, den som klamrar sig fast vid livet ska till sist förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull ska rädda det.
40 Den som tar emot er, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot Gud, eftersom Gud har sänt mig.
41 Om ni tar emot en profet, därför att han framför Guds budskap, så kommer ni att få samma lön som profeten. Och om ni tar emot en människa som lever efter Guds vilja, därför att hon lever för Gud, då ska ni få samma belöning som den människan.
42 Ja, jag försäkrar er att den som ger så mycket som bara ett glas friskt vatten till den minst ansedda av mina efterföljare, därför att den personen tillhör mig, han ska få lön för det.”
1 10:2 Kallas också apostlar.
2 10:4 På grekiska: ”seloten” eller ”kananaios” (det senare bildat av ett arameiskt ord). Simon tillhörde antagligen ”seloterna”, ett politiskt parti som ville göra uppror mot romarna.
3 10:7 På grekiska: att himmelriket är nära.
4 10:14 Att ”skaka dammet av fötterna” var ett sätt att visa att invånarna själva fick ta ansvar för vad de gjort.
5 10:15 Sodom och Gomorra utplånades på grund av invånarnas synd. Jämför Första Moseboken 19:1-25.
6 10:17 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal. I samma byggnad kunde det också finnas en lokal domstol, som hade rätt att döma i enklare fall och utdela piskstraff.
7 10:22 Av v.21 förstår vi att det inte här handlar om att räddas från döden, utan att det handlar om att räddas till evigt liv.
8 10:23”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
9 10:25 I den grekiska grundtexten: ”Beelsebul”, ett hebreiskt avgudanamn som har blivit en synonym till Satan.
10 10:37 Om någon av rädsla för, eller hänsyn till, familjen avstår från att följa Jesus.
© 2017 ERF Medien