Hjälp

Nya Levande Bibeln

Berättelsen om mannen som arrenderade ut sin vingård

1 Sedan började Jesus tala till folket genom att berätta bilder. Han sa: ”En man planterade en vingård. Han byggde en mur runt omkring den och grävde en grop där han kunde pressa druvorna. Han byggde också ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut vingården till några lantbrukare medan han själv reste bort.
2 När det blev dags att skörda, sände han en av sina tjänare till lantbrukarna för att hämta den del av skörden som var hans.
3 Men de tog fast tjänaren, misshandlade honom och skickade honom tillbaka tomhänt.
4 Ägaren sände då en annan av sina tjänare, men samma sak hände igen. De slog honom i huvudet och förolämpade honom.
5 Nästa tjänare som han sände dödade de. Ja, alla som ägaren sände, misshandlade de eller slog ihjäl.
6 Till slut fanns det bara en kvar att sända, ägarens egen älskade son. Honom sände han iväg som den siste, för han tänkte: ’Honom ska de väl ändå visa respekt för.’
7 Men lantbrukarna sa till varandra: ’Här kommer han som ska ärva hela vingården. Kom så dödar vi honom och lägger beslag på den själva!’
8 Så tog de fast sonen och dödade honom och slängde kroppen utanför vingården.”
9 ”Vad tror ni ägaren gör när han får reda på vad som har hänt?” frågade Jesus. ”Jo, han kommer själv dit och dödar lantbrukarna och ger sedan vingården till andra.
10 Har ni inte läst det här stället i Skriften1: ’Den sten som inte dög åt husbyggarna har blivit själva hörnstenen.
11 Herren har utvalt den, och den är underbar att se!’ ”2
12 De judiska ledarna ville arrestera Jesus genast, eftersom de förstod att det var dem han syftade på i sin berättelse, men de var rädda för folket. Därför lämnade de honom och gick därifrån.

Ska man betala skatt till kejsaren?

13 De judiska ledarna skickade nu några fariseer3 och anhängare till kung Herodes för att lura Jesus att säga något som de kunde sätta dit honom för.
14 Och de kom och sa: ”Mästare, vi vet att du alltid är uppriktig. Du frågar inte efter vad folk tycker och tänker, utan säger oss rakt ut vad som är Guds vilja. Tala nu om för oss om det är rätt eller fel att betala skatt till den romerska kejsaren. Ska vi göra det eller inte?”
15 Men Jesus förstod att de bara låtsades vilja lyda Gud, och sa: ”Varför försöker ni lura mig? Ta hit ett romerskt mynt så får jag titta på det.”
16 Då gav de honom ett mynt, och han frågade dem: ”Vems bild är det här, och vems namn står under bilden?””Kejsarens”, svarade de.
17 ”Då så”, sa han, ”ge kejsaren det som är hans. Men det som tillhör Gud det måste ni ge till Gud.” Och de blev mycket förvånade över hans svar.

Ska de döda uppstå igen?

18 Sedan kom några saddukeer4 till Jesus. De påstår att de döda inte ska uppstå igen, och därför frågade de:
19 ”Mästare, i Moses lag5 står det att om en man dör och lämnar efter sig fru men inga barn, ska hans bror gifta sig med änkan och se till att den döde får en son som kan ärva honom.
20 Nu fanns det en familj med sju bröder. Den äldste gifte sig, men dog utan att lämna några barn efter sig.
21-22 Därför gifte sig bror nummer två med änkan, men snart dog också han utan att lämna några barn efter sig. Med den tredje gick det likadant, och så fortsatte det ända tills hon hade varit gift med alla sju utan att ha fått några barn. Till sist dog också kvinnan.
23 När de nu uppstår från de döda, vems fru blir hon då? Alla sju har ju varit gifta med henne!”
24 Jesus svarade: ”Ni förstår varken Skriften6 eller Guds kraft. Det är därför ni tar så fel.
25 När de döda uppstår igen kommer de inte att gifta sig, utan blir som änglarna i himlen.
26 Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då aldrig läst i Moseböckerna om den brinnande törnbusken, där Gud säger till Mose: ’Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.’7
27 Gud är inte en gud för döda, utan för levande.8 Ni tar fullständigt fel.”

Vilket bud är viktigast?

28 En av laglärarna9 som stod där och lyssnade till diskussionen var mycket imponerad av det svar Jesus gett, och frågade därför: ”Vilket är det viktigaste av alla buden?”
29 Jesus svarade: ”Det viktigaste budet är: ’Lyssna, Israel, Herren är vår Gud. Herren är den ende.
30 Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.’10
31 Det näst viktigaste budet är: ’Du ska älska din medmänniska som dig själv!’11 Inget bud är viktigare än de här två.”
32 Lagläraren svarade: ”Mästare, du har rätt. Det är sant att det bara finns en Gud och ingen annan.
33 Och jag vet att man ska älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft, och att man ska älska sin medmänniska lika mycket som sig själv. Det är viktigare än att offra brännoffer på altaret i templet, och viktigare än andra slags offer som Moses lag12 kräver.”
34 När Jesus hörde hur klokt mannen svarade, sa han: ”Du är mycket nära att bli räddad och få tillhöra Guds eget folk.13” Och efter det vågade ingen komma med fler frågor.

Är Messias ättling till kung David?

35 När Jesus senare undervisade folket på tempelplatsen, frågade han:”Varför påstår laglärarna14 att Messias, den utlovade kungen, är ättling till kung David?
36 David har ju själv sagt, ledd av Guds heliga Ande: ’Gud sa till min Herre: Kom och sitt på min högra sida och regera, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.’15
37 Menar ni verkligen att David skulle kalla en av sina ättlingar för Herre?”Jesus sätt att argumentera tilltalade folket, och de lyssnade därför gärna till honom.

Jesus varnar för de religiösa ledarnas dubbelmoral

38 Han fortsatte sin undervisning:”Akta er för laglärarna16, som älskar att gå omkring i långa mantlar och gärna vill bli hälsade med respekt på torgen.
39 Vid gudstjänsterna tar de plats på främsta raden, och de älskar att sitta vid honnörsborden under festerna.
40 Men i sin girighet lurar de hjälplösa änkor på allt de äger, medan de låtsas leva efter Guds vilja genom att be långa böner när andra hör på. Därför kommer Gud att straffa dem desto hårdare.”

En fattig änka ger allt hon har

41 Sedan gick Jesus och satte sig mittemot offerkistan i templet, och han såg hur folk kom och la sina pengar i den. Många som var rika la dit stora summor.
42 Men så kom en fattig änka och la dit två kopparslantar, värda nästan ingenting.
43 Då kallade han till sig sina efterföljare och sa: ”Tro mig, den där fattiga änkan la mer i offerkistan än alla de andra,
44 för de gav bara en liten del av sitt överflöd. Men hon, som är så fattig, la dit allt hon ägde, allt vad hon hade att leva på.”
1 12:10 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
2 12:10-11 Se Psaltaren 118:22-23. Jesus förklarar här att profetiorna om Messias, den utlovade kungen, i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet, handlar om honom.
3 12:13 Herodes anhängare stödde romarna. De ville få bort Jesus av politiska skäl, eftersom de trodde att han skulle göra uppror mot romarna.
4 12:18 Saddukeerna var ett religiöst parti bland judarna.De var mest intresserade av politik och var lojala mot romarna. De trodde varken på evigt liv, änglar eller andar.
5 12:19 Se Femte Moseboken 25:5-6.
6 12:24 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
7 12:26 Se Andra Moseboken 3:6.
8 12:27 Gud talar om Abraham, Isak och Jakob som levande, trots att de varit döda i hundratals år.
9 12:28 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
10 12:29-30 Se Femte Moseboken 6:4-5.
11 12:31 Se Tredje Moseboken 19:18.
12 12:33 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
13 12:34 På grekiska: Du är inte långt ifrån Guds rike.
14 12:35 På grekiska: Davids son. Detta var en titel som judarna gav Messias, den utlovade kungen.
15 12:36 Se Psaltaren 110:1. Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom.
16 12:38 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
© 2017 ERF Medien