Hjälp

Nya Levande Bibeln

Johannes döparen banar väg för Jesus

1 Det var nu den romerska kejsaren Tiberius 15:e regeringsår. Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, Herodes härskare över Galileen, hans bror Filippos härskare över Itureen och Trachonitis och Lysanias härskare över Abilene.
2 Hannas och Kajafas var överstepräster. Vid den här tiden kom ett budskap från Gud till Johannes, Sakarias son, som levde ute i ödemarken.
3 Och Johannes gav sig iväg till trakterna kring Jordanfloden och undervisade överallt människorna om att de kunde få sina synder förlåtna om de lämnade synden, vände om till Gud och lät döpa sig.
4 Gud hade förutsagt, genom det som profeten Jesaja skrev i sin bok:”En röst ropar i ödemarken:’Bana väg för Herren! Gör stigarna raka för honom!
5 Fyll dalarna, sänk alla berg och höjder! Räta ut kurvornaoch jämna till de steniga vägarna!
6 Då ska alla människor få seGuds räddning.’ ”1
7 Och när stora mängder människor nu kom till Johannes för att bli döpta, talade han strängt till dem och sa: ”Ni huggormsyngel, tror ni att ni kan klara er undan Guds kommande dom?
8 Nej, först måste ni bevisa att ni vänt er bort från synden genom att göra det som är rätt. Inbilla er inte att ni kan komma undan. Tänk inte: ’Vi är trygga, för vi är judar och Abraham är vår stamfar.’ Jag försäkrar er att det inte hjälper. Gud kan förvandla de här stenarna till judar!
9 Domen hänger över er, yxan har redan börjat hugga i trädstammarna. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas ner och kastas i elden!”
10 Då frågade folket: ”Vad vill du att vi ska göra?”
11 Han svarade: ”Om ni har två skjortor, så ge bort en av dem till någon som ingen har. Och om ni har mat att dela med er av, så ge till dem som är hungriga.”
12 Till och med tullindrivare2 kom för att döpas, och de frågade: ”Hur kan vi visa att vi har slutat att synda?”
13 ”Genom att vara ärliga”, svarade han. ”Kräv inte mer i skatt än vad de romerska myndigheterna ger order om.”
14 ”Och vi då, vad ska vi göra?” frågade några soldater. Johannes svarade: ”Tvinga inte till er pengar genom hot och våld, utan nöj er med er lön.”
15 Hela folket väntade att Messias, den utlovade kungen, snart skulle komma, och nu frågade man sig om det inte kunde vara Johannes.
16 Men Johannes svarade dem alla: ”Jag döper er med vatten, men snart kommer en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar.3 Han ska döpa er med Guds heliga Ande och eld.
17 Det är han som ska döma världen. Han står färdig att skilja de onda människorna från dem som följer Guds vilja, på samma sätt som bonden skiljer agnarna från vetet. Och sedan han har rensat upp på tröskplatsen, ska han samla vetet i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”
18 På många olika sådana sätt förmanade Johannes folket när han framförde sitt budskap till dem.

Herodes sätter Johannes i fängelse

19 Johannes riktade också direkt kritik mot Herodes, härskaren i Galileen, för hans förhållande med sin brors fru Herodias och för allt annat ont han gjort.
20 Därför lät Herodes senare sätta Johannes i fängelse, och gjorde på det viset ännu en ond gärning.

Jesus blir döpt

21 Men när mycket folk nu kom till Johannes för att bli döpta, kom också Jesus dit och lät döpa sig. Och när Jesus efter dopet stod där och bad öppnades himlen.
22 Guds heliga Ande sänkte sig synligt ner över honom i form av en duva, och en röst från himlen sa: ”Du är min älskade Son, du är min glädje.”

Jesus släkttavla

23 Jesus var runt 30 år när han började undervisa folket och göra under bland dem. Han ansågs vara son till Josef. Och Josefs far och förfäder var: Eli, Mattat, Levi, Melki, Jannaj, Josef, Mattatias, Amos, Nahum, Hesli, Naggaj, Machat, Mattatias, Shimi, Josek, Joda, Jochanan, Resa, Serubbabel, Shealtiel, Ner, Melki, Addi, Kosam, Elmadam, Er, Josua, Elieser, Jorim, Mattat, Levi, Symeon, Juda, Josef, Jonam, Eljakim, Melea, Menna, Mattatta, Natan, David, Jishaj, Oved, Boas, Salma, Nachshon, Amminadav, Admin, Arni, Hesron, Peres, Juda, Jakob, Isak, Abraham, Terach, Nachor, Serug, Regu, Peleg, Ever, Shelach, Kenan, Arpakshad, Sem, Noa, Lemek, Metushelach, Henok, Jered, Mahalalel, Kenan, Enosh, Set. Set var son till Adam, som skapades av Gud.
1 3:4-6 Se Jesaja 40:3-5.
2 3:12 Tullindrivarna var judar som arbetade med att ta in skatt åt romarna, och de var avskydda av alla.
3 3:16 Detta var en slavs uppgift.
© 2018 ERF Medien