Hjälp

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, som genom Guds vilja är sändebud1 åt Jesus Kristus. Min medarbetare Timotheos är med och sänder sina hälsningar.
2 Till våra syskon2 i Kolossai som tillhör Gud och tror på Kristus. Vi ber att Gud, vår Far, ska visa er godhet och fylla er med frid.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

3 Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Far, när vi ber för er,
4 för vi har hört om er tro på Jesus Kristus och om den kärlek ni visar alla de troende.
5 Ni har ju ett hopp om att Gud till slut ska rädda er för evigt. Och det hoppet har ni haft ända sedan ni fick höra det sanna budskapet om Jesus.
6 Detta budskap nådde er och sprids nu över hela världen. Överallt förvandlar det människor, på samma sätt som ni blev förvandlade den dag ni fick höra det och förstod att Gud i sin godhet verkligen förlåter oss våra synder.
7 Det var vår käre medarbetare Epafras som berättade dessa goda nyheter för er, han som troget tjänar Kristus för att hjälpa er3.
8 Det var också han som talade om för oss vilken kärlek Guds Ande har gett er till andra människor.

Paulus ber för församlingen

9 Ända sedan vi först hörde talas om er, har vi därför bett för er. Vi ber att Gud ska hjälpa er att veta vad han vill, och att hans Ande ska ge er vishet och förstånd,
10 så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren Gud. Vi ber att ni ska göra Herren glad genom alla slags goda gärningar, och att ni för varje dag ska lära känna honom bättre.
11 Ja, Herren ska styrka er genom sin härliga kraft, så att ni kan vara glada, uthålliga och tålmodiga vad som än möter er.
12 Tacka alltid Gud, vår Far, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar alla som tillhör honom och lever i ljuset.
13 Han har räddat oss undan mörkrets härskare och låter oss få tillhöra hans älskade Son.
14 Genom att Sonen betalade straffet för våra synder, har vi köpts fria från vårt slaveri och har fått förlåtelse.

Jesus Kristus är Herre över allting

15 Jesus Kristus är den synliga bilden av Gud, han som är osynlig. Kristus står över allt skapat,4
16 för Gud lät honom skapa allt som finns i himlen och på jorden, både det vi kan se och det vi inte kan se, alla höga och väldiga änglar, härskare och makter.5 Allt är skapat av Kristus och finns till för att ära honom.
17 Han finns6 till före allt annat, och hans makt håller ihop hela skapelsen.
18 Kristus är också huvudet för sin kropp, det vill säga församlingen. Han är alltings början, den förste som uppstod från de döda, och därför är han den främste av alla.
19 Gud lät nämligen sin fullhet7, alla sina egenskaper och hela sin kraft, finnas hos Sonen.
20 Och genom att Sonen offrade sitt blod på korset och tog vårt straff, har Gud slutit fred med människorna. Ja, hela skapelsen är försonad med Gud, både det som finns på jorden och det som finns i himlen.
21 Detta gäller också er, som hade vänt Gud ryggen. Ni var hans fiender, eftersom både era tankar och era handlingar var onda.
22 Men nu är ni försonade med Gud och har blivit hans vänner, genom att Kristus blev människa och dog för att ta ert straff. Ja, nu tillhör ni Gud och kan stå inför honom utan synd och skuld,
23 om ni bara håller fast vid er tro på Kristus. Tron är den säkra grunden för ert liv, så låt inget rubba tron och ta ifrån er det hopp om slutlig räddning som ni hörde om i det glada budskapet om Jesus. Detta budskap sprids nu över hela världen, och jag, Paulus, tjänar Gud genom att föra det vidare.

Paulus arbete för församlingen

24 Nu är jag glad över att få lida för er skull. Och ännu återstår en del av det lidande som Kristus visade mig att jag skulle få gå igenom för församlingen, hans kropp.8
25 Gud har nämligen gett mig i uppdrag att arbeta för församlingen genom att sprida hans budskap till er som inte är judar.
26 Och detta budskap från Gud är hans hemliga9 plan, som har legat dold för många generationer sedan tidens början. Men nu har Gud visat den för alla dem som tillhör honom.
27 Han har låtit dem förstå sin rika och härliga hemlighet: att alla jordens folk kan få gemenskap med Kristus och ha samma hopp om en evig härlighet tillsammans med Gud.
28 Därför sprider vi budskapet om Kristus överallt dit vi kommer. Vi förmanar alla människor och undervisar dem på ett så vist sätt som möjligt, så att vi kan föra fram dem alla inför Gud som människor med en stark och mogen tro, tack vare deras gemenskap med Kristus.
29 Det är det målet jag arbetar och kämpar för, med den mäktiga kraft som Kristus låter verka genom mig.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:2 På grekiska: bröder.
3 1:7 Andra handskrifter har: för att hjälpa oss.
4 1:15 På grekiska: han är den förstfödde i hela skapelsen. Den son som föddes först ärvde mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
5 1:16 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus ville visa att änglarna står under Kristus.
6 1:17 Paulus använde presens‑form, för att visa att Jesus är Gud och evig. Jämför Andra Moseboken 3:13‑14, där Gud kallade sig ”Jag är”.
7 1:19 Paulus använde ordet ”fullhet” för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
8 1:24 Jämför Apostlagärningarna – historien om de första troende 9:16.
9 1:26 Paulus använde ordet ”hemlig” för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term.
© 2018 ERF Medien