Hjälp

Nya Levande Bibeln

Varning för att överge budskapet om räddning

1 Eftersom vi nu vet vilken makt Jesus har, måste vi vara noga med att hålla oss till det budskap vi har hört, så att vi inte glider bort ifrån det.
2 Redan den judiska lagen som Mose fick ta emot från änglar, gällde som ett budskap från Gud, och var och en som syndade och bröt mot lagen fick sitt rättvisa straff.
3 Hur ska vi då kunna undgå att bli straffade om vi struntar i den underbara räddning som Gud har erbjudit oss. Det var ju Herren Jesus själv som först undervisade om denna räddning, och vi har sedan fått hans undervisning bekräftad av dem som lyssnade till honom.
4 Dessutom har Gud själv bekräftat budskapet genom att ge de troende kraft att utföra många fantastiska under och tecken, och genom att låta sin heliga Ande ge oss olika förmågor, allt enligt Guds plan.

Jesus blev människa

5 Den kommande världen som vi talar om, ska inte styras av änglar.
6 Detta är klart utsagt i Skriften1, där det står på ett ställe:”Vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom?
7 Du lät människan vara lägre än änglarna för en kort tid, men gav henne kunglig härlighet och ära.
8 Du satte människan till att härska över allt du hade skapat, du gav henne makt över allting.”2Och när Gud satte människan till att härska över allting, menade han verkligen allting. Han gjorde inget undantag. Men vi har ännu inte sett allt detta hända.
9 Det vi hittills har sett är att Människosonen3, Jesus, som för en kort tid var lägre än änglarna, nu har fått kunglig härlighet och ära, därför att han var villig att lida och dö. Ja, i sin oändliga godhet lät Gud honom dö för alla jordens människor.
10 Gud har ju skapat allt, och allt finns till för att ära honom, därför ville han också göra många människor till sina barn och låta dem dela hans härlighet. Så Gud lät Jesus lida och dö i vårt ställe, för att Jesus skulle bli den felfria härskare som kan rädda oss för evigt.
11 Jesus dog alltså för att vi skulle bli befriade från skuld och bli värdiga att komma inför Gud, och vi som har blivit befriade har nu samma Far som Jesus själv. Därför skäms inte Jesus för att kalla oss sina syskon4.
12 Det står ju i Skriften att han säger till Gud: ”Jag ska berätta om din storhet för mina syskon, och sjunga ditt lov mitt i församlingen.”5
13 På ett annat ställe säger han: ”Jag ska lita på honom”, och: ”Här är jag och barnen som Gud har gett mig.”6
14 Men de barn det talas om här var människor av kött och blod. Därför måste också Jesus bli en människa av kött och blod, så att han kunde dö, för det var bara genom att dö i vårt ställe som han kunde bryta djävulens makt, han som var herre över döden.
15 Och genom detta befriade Jesus alla dem som hela livet varit slavar under sin dödsfruktan.
16 Det var ju inte änglar Jesus kom för att hjälpa. Nej, han kom för att hjälpa Abrahams efterkommande.
17 Därför var han tvungen att på alla sätt bli lik oss, sina syskon, så att han kunde ha medlidande med oss och troget tjäna som vår överstepräst inför Gud. Ja, han blev vår överstepräst och försonade oss med Gud genom att ta straffet för våra synder.
18 Och eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa oss när vi lockas att göra det som är orätt.
1 2:6 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
2 2:6-8 Se Psaltaren 8:5‑7. Hebreiskans ”lägre… för en tid” kan också tolkas som ”lite lägre”.
3 2:9 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Kristus, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13‑14.
4 2:11 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
5 2:12 Se Psaltaren 22:23.
6 2:13 Se Jesaja 8:17‑18.
© 2018 ERF Medien