Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus Kristus offrade sig en gång för alla

1 Reglerna i Moses lag1 om olika slags offer, ger bara en föraning om allt det goda som skulle komma när Jesus Kristus offrade sitt liv. Översteprästerna som år efter år bär fram offer kan ju inte göra vare sig själva eller någon annan felfri för evigt.
2 I så fall skulle man ju ha slutat att offra, eftersom både översteprästerna och folket skulle ha blivit felfria en gång för alla och inte längre haft dåligt samvete för sina synder.
3 Men nu fortsätter istället dessa årliga offer att gång på gång påminna människor om de synder de har begått.
4 Blodet från tjurar och getter kan ju aldrig ta bort deras synder.
5 Därför sa Kristus, när han kom till världen:”Offer och gåvor vill du inte ha. Men en kropp har du gjort åt mig, så att jag kan lyda dig.
6 Du blir inte glad över syndoffer och brännoffer, att man slaktar djur och bränner dem på altaret.
7 Då sa jag: ’Se, här är jag. Jag har kommit för att göra din vilja, Gud, precis som det var skrivet om mig i bokrullen.’ ”2
8 För det första säger alltså Kristus att Gud inte vill ha offer och gåvor och att han inte blir glad över att prästerna bränner djur eller bär fram andra offer för folkets synder. Och ändå står det i Moses lag att man skulle göra allt detta.
9 För det andra säger Kristus att han har kommit för att göra Guds vilja. Gud sätter alltså Moses lag åt sidan, och ersätter lagens alla offer med Kristus offer.
10 Jesus Kristus följde ju Guds vilja och offrade sin kropp en gång för alla, för att vi skulle befrias från vår skuld och bli värdiga att komma inför Gud.
11 De präster som tjänar i det första förbundet bär dag efter dag fram offer, som aldrig kan ta bort några synder.
12 Men Jesus bar fram ett enda offer för synden, och det ger oss förlåtelse för all framtid. Han satte sig sedan på Guds högra sida för att regera,
13 och där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter.3
14 Genom ett enda offer har han ju för all framtid gjort oss felfria i Guds ögon, så att vi är värdiga att komma inför Gud.
15 Guds heliga Ande intygar också för oss att det är sant. Han säger först:
16 ”Men detta är det nya förbund jag en dag ska ingå med dem, säger Herren: Jag ska låta dem förstå min vilja och mina lagar, och jag ska göra så att de lyder mig av hela hjärtat.”
17 Och sedan tillägger han: ”Jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder och deras ondska.”4
18 Så när synderna nu en gång för alla har blivit förlåtna, behövs det ju inga fler offer.

Varning för att överge tron på Jesus

19 Jesus offrade alltså sitt blod för oss när han dog, och tack vare detta kan vi nu, kära syskon, utan rädsla gå rakt in i det allra heligaste5 där Gud finns.
20 Jesus är den nya vägen till Gud, och han är den som ger oss liv. Han tog bort det förhänge som skilde oss från Gud. Förhänget till det allra heligaste brast ju i två delar när han dog på korset.6
21 Så när vi nu har en stor överstepräst som regerar över Guds folk,
22 låt oss då gå direkt in till Gud själv, med hela hjärtat fyllt av tro på att han ska ta emot oss. Jesus har ju genom sitt blod gjort oss värdiga att komma inför Gud, eftersom våra synder är förlåtna och våra kroppar har tvättats i rent vatten7.
23 Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet om att till slut räddas för evigt, för Gud kommer att infria de löften han har gett oss.
24 Låt oss också på alla sätt uppmuntra varandra till att visa kärlek och vara hjälpsamma.
25 Låt oss inte strunta i de troendes samlingar, så som vissa brukar göra. Låt oss istället använda dessa tillfällen till att styrka och uppmuntra varandra, särskilt som ni ser att dagen närmar sig då Gud ska döma världen.
26 Om vi med vett och vilja fortsätter att synda mot Gud, trots att vi har tagit emot det sanna budskapet om Jesus, då finns det ju inte längre något offer som kan ge oss förlåtelse för våra synder.
27 Nej, då väntar bara Guds fruktansvärda straff och en förtärande eld som ska utplåna alla Guds fiender.
28 Redan den som vägrade att lyda Moses lag8 blev skoningslöst dödad, om två eller tre vittnen kunde bevisa hans skuld.
29 Hur mycket värre ska då inte straffet bli för den som överger Guds Son. En sådan person säger ju nej till den befrielse från skuld som han själv har fått uppleva genom att Jesus offrade sitt blod och upprättade ett nytt förbund mellan Gud och människor. Och han hånar Guds Ande som förmedlar denna kärlek och förlåtelse från Gud.
30 Vi vet vem som har sagt: ”Hämnden är min, och jag ska straffa dem som förtjänar det,” och: ”Herren ska döma sitt folk.”9
31 Ja, det är fruktansvärt att bli straffad av den Gud som lever.
32 Tänk tillbaka på hur det var under den första tiden, när ni just hade tagit emot budskapet om Jesus. Då höll ni fast vid er tro mitt under svåra lidanden.
33 Ibland blev ni själva hånade och misshandlade inför människor, och ibland ställde ni solidariskt upp för att hjälpa andra som blev utsatta för samma sak.
34 Ni led med dem som kastades i fängelse, och när man tog era ägodelar var ni ändå glada, eftersom ni visste att ni ägde något bättre i himlen, något som hade evigt värde.
35 Fortsätt att vara lika orädda. Tänk på den stora belöning som väntar!
36 Det krävs uthållighet om ni vill göra Guds vilja och få vad han har lovat. Gud säger ju i Skriften10:
37 ”Om en kort tid kommer han som ska komma. Det ska inte dröja.
38 Men den som tror blir skuldfri inför mig och får leva. Om han däremotvänder sig bort från mig har jag ingen glädje av honom.”11
39 Men vi tillhör inte dem som vänder sig bort från Gud och genom detta går förlorade. Nej, vi tillhör dem som tror på honom och blir räddade för evigt.
1 10:1 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
2 10:5-7 Se Psaltaren 40:7‑9.
3 10:12-13 Jämför Psaltaren 110:1. Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom.
4 10:16-17 Se Jeremia 31:33‑34.
5 10:19 ”Det allra heligaste” var ett rum längst in i templet, platsen för Guds närvaro. Framför det rummet hängde ett förhänge, och den enda som fick gå in dit var översteprästen, då han en gång om året offrade blod för att folket skulle få sina synder förlåtna. För en närmare beskrivning, jämför 9:2‑5.
6 10:20 Jämför Matteus berättelse om Jesus 27:50‑51, där det beskrivs hur förhänget i templet i Jerusalem brast i två delar när Jesus dog.
7 10:22 Det rena vattnet syftar på den rituella tvättning de judiska prästerna fick gå igenom innan de skulle tjäna Gud.
8 10:28 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
9 10:30 Se Femte Moseboken 32:36.
10 10:36 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
11 10:37-38 Se Habackuk 2:3‑4. Texten följer i stort sett den grekiska översättningen av Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
© 2018 ERF Medien