Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Ni har tagit emot Guds eviga budskap. Gör er därför av med all ondska och falskhet. Sluta upp med att låtsas var goda, och lägg av med att vara avundsjuka och tala illa om varandra.
2-3 ”Ni har ju fått smaka Herrens godhet.”1 Var därför som nyfödda barn, och längta efter att få suga i er mer av den andliga mjölken. Ja, sug i er av Guds budskap, så ska ni växa upp och förstå mer av den räddning han har gett er.

Levande stenar i Guds tempel

4 Ni har kommit till den levande Jesus Kristus, till den sten som inte dög åt människor, men som är utvald och värdefull i Guds ögon.
5 Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar, som Gud kan använda för att bygga sin församling ‑ sitt andliga tempel. Ni har blivit präster som tillhör Gud, och genom Guds Ande kan ni tjäna honom. Denna tjänst blir ett offer som han tar emot med glädje på grund av det som Jesus Kristus har gjort.
6 Gud säger ju i Skriften: ”Lyssna! Jag lägger i Jerusalem2 en utvald och värdefull hörnsten. Och den som tror på honom ska inte bli besviken.”
7 Ja, Kristus är värdefull för er som tror på honom, men för dem som inte tror har ”den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna blivit själva hörnstenen,
8 en sten som man stöter emot, en sten som man snavar över. ”3 De snavar därför att de inte tar emot Guds budskap och lyder det. Så var det bestämt redan från början för dessa människor.
9 Men ni som tror på budskapet har ”inbjudits av Gud till att vara hans folk och till att vara präster som tjänar honom.”4 Ja, ”ni tillhör Gud helt och fullt. Ni är hans eget folk, som ska berätta för andra om hans fantastiska gärningar.” Ni har ju förts ut ur det andliga mörkret och kommit till hans underbara ljus.
10 Ni som förut inte var ett folk, får nu vara Guds eget folk. Han har visat medlidande med er som han förut inte ville visa något medlidande.5

Var goda föredömen

11 Kära vänner, ni lever ju som främlingar i den här världen. Därför vill jag uppmana er att inte ge efter för de själviska begär som vill ta makten över er och skada er.
12 Tänk på hur ni uppträder bland dem som inte tror. Låt dem få se att ni gör det som är gott. Då ska de människor som förut anklagade er, hylla Gud den dag han besöker dem.6
13-14 Eftersom ni tillhör Herren Jesus, ska ni underordna er den regering och de myndigheter som finns i landet. Regeringen har ju utsett ordningsmakten till att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda.
15 Gud vill att ni genom att göra det som är gott ska tysta dem som kommer med dumma anklagelser mot er.
16 Jesus Kristus har köpt er fria från synden, men utnyttja inte friheten till att göra det som är ont. Kom ihåg att ni har fått er frihet för att kunna tjäna Gud.
17 Behandla alla människor med respekt. Älska era troende syskon7. Ära Gud och visa respekt för regering och myndigheter.

Råd till slavar

18 Ni som är slavar måste sätta era ägare före er själva. Lyd och respektera dem, inte bara om de är vänliga och behandlar er väl, utan också om de är hårda och orättvisa.
19 I Guds ögon gör ni något stort om ni är villiga att lida orättvist, för att kunna lyda honom.
20 Om ni handlar fel och måste stå ut med att bli slagna och straffade, vad är det att vara stolta över? Men om ni handlar rätt och är villiga att lida för det, då är det något stort i Guds ögon.

Följ Jesus Kristus exempel

21 Den som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom måste vara villig att lida. Kristus själv fick ju lida för er skull och har gett er ett exempel att följa.
22 Kristus syndade aldrig, och han talade alltid sanning.
23 När han blev hånad, svarade han inte med att håna tillbaka, och när han fick lida, hotade han inte sina fiender. Nej, han lämnade straffet åt Gud, han som en dag ska döma alla rättvist.
24 Han bar våra synder i sin egen kropp när han dog på korset, och genom detta är vi befriade från syndens makt och kan följa Guds vilja. Ja, genom hans sår har också ni blivit helade.
25 Ni var som vilsna får som hade sprungit bort från Gud, men nu har ni vänt tillbaka till er herde och beskyddare.8
1 2:2-3 Se Psaltaren 34:9.
2 2:6 Se Jesaja 28:16.
3 2:7-8 Se Psaltaren 118:22 och Jesaja 8:14.
4 2:9 Se Jesaja 43:20‑21.
5 2:10 Jämför Hosea 1:6-9 och 2:23.
6 2:12 Det finns två möjliga tolkningar: ”den dag han kommer för att rädda dem” eller ”den dag han kommer för att döma dem”.
7 2:17 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
8 2:22-25 Jämför Jesaja 53:4‑9.
© 2018 ERF Medien