Hjälp

Nya Levande Bibeln

Gud ger oss olika slags förmågor

1 Och nu, kära syskon, vill jag ta upp frågan om hur Guds Ande verkar och om de olika förmågor Gud har gett oss, för det är viktigt att ni känner till det här.
2 Ni vet ju, att innan ni började tro på Kristus, drevs ni av onda andar att tillbe döda avgudar.1
3 Därför vill jag att ni nu ska känna igen Guds Ande. Och grundregeln är att den som är fylld av Guds Ande aldrig kan förbanna Jesus, medan den som bekänner att Jesus är Herren2 alltid är fylld av Guds Ande.
4 Guds Ande verkar på olika sätt, men kom ihåg att det bara finns en Gud. Även om vi har fått många olika förmågor, så kommer de alla från samma Ande.
5 Även om vi hjälper varandra på olika sätt, så är det samma Herren Jesus vi tjänar.
6 Även om vi utför olika slags uppgifter genom Andens kraft, så är det samma Gud som verkar i oss, oberoende av uppgift.
7 Och den förmåga Guds Ande har gett var och en, är till för att vi ska hjälpa andra.
8 En får av Guds Ande förmågan att tala med vishet från Gud, en annan får av samma Ande förmågan att meddela kunskap från Gud.
9 En får stark tro av Guds Ande, en annan får av samma Ande förmågan att bota sjuka,
10 och en får kraft att göra under. En får förmågan att framföra olika budskap från Gud, en annan får förmågan att skilja mellan andar. En får förmågan att tala okända språk, och en annan får förmågan att tolka det budskap Gud vill ha sagt på detta okända språk.
11 Men alla dessa förmågor kommer alltså från en och samma Ande, och han ger dem till var och en så som han själv vill.

Många delar, men bara en kropp

12 Den mänskliga kroppen består av många olika delar, men trots sina olika funktioner utgör de en enda kropp. På samma sätt är det med Kristus kropp, där de troende utgör de olika delarna.
13 Vi har ju alla blivit döpta med en och samma Ande, för att vi ska tillhöra samma kropp. Det spelar ingen roll om vi är judar eller icke-judar, slavar eller fria, för vi har alla blivit fyllda med en och samma Ande.
14 Ja, varken den mänskliga kroppen eller Kristus kropp består av bara en del, utan av många.
15 Därför kan bildligt talat foten inte säga: ”Jag tillhör inte kroppen, eftersom jag inte är en hand”. Foten är ju ändå en del av kroppen.
16 På samma sätt kan inte örat säga: ”Jag tillhör inte kroppen, eftersom jag inte är ett öga”. Örat är ju ändå en del av kroppen.
17 Om hela kroppen var ett öga, hur skulle man då kunna höra? Och om hela kroppen var ett öra, hur skulle man då kunna känna någon lukt?
18 Men nu har Gud skapat vår kropp med många olika delar, och varje del sitter exakt där han vill ha den.
19 Om kroppen bestod av bara en enda del, då skulle det ju inte vara en kropp.
20 Men nu har Gud fogat samman många delar, och låter dem bilda en enda kropp.
21 Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte.” Och huvudet kan inte säga till fötterna: ”Jag behöver er inte.”
22 Tvärtom, några av de delar som verkar vara svagast och minst viktiga, är de mest nödvändiga.
23 Vissa delar av den mänskliga kroppen tycker vi är mindre fina, men vi tar ändå väl hand om dem. Vissa delar vill vi inte visa upp, och dem klär vi på extra noga,
24 medan de delar som vi vill visa upp får vara som de är. På samma sätt vill Gud, att vi som tillsammans utgör Kristus kropp, ska visa särskild respekt för de delar av kroppen som tycks vara mindre viktiga.
25 Gud vill inte att det ska bli någon splittring mellan de olika delarna i kroppen, utan att alla ska visa omsorg om varandra.
26 Om en del av kroppen får lida, ska ni alla känna smärta. Och om en del av kroppen blir uppskattad, ska ni alla vara glada.
27 Ni som tillhör Gud utgör alltså tillsammans Kristus kropp, och var för sig är ni viktiga och nödvändiga delar av denna kropp.
28 Här är några av de delar som Gud låter finnas i sin församling: Han har gjort några till sändebud som ska grunda församlingar på nya platser, andra till profeter som ska framföra budskap från honom, och vissa har fått uppgiften att undervisa andra.3 Sedan har också några fått förmågan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa människor i nöd, att organisera arbetet i församlingen eller att tala okända språk.
29 Kan alla vara sändebud? Kan alla framföra budskap från Gud? Kan alla undervisa? Kan alla göra under?
30 Kan alla bota sjuka? Kan alla tala okända språk, eller kan alla tolka dessa språk?
31 Nej, varje del i kroppen har sin uppgift. Men be Gud att ge er de förmågor som är till störst nytta i församlingen. Och nu ska jag visa er en egenskap vi alla måste ha om de förmågor Gud har gett oss ska bli till nytta för andra.
1 12:2 Jämför 10:19-20.
2 12:3 Det grekiska ordet för Herren är samma ord som används om Gud i den grekiska översättningen av Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
3 12:28 På grekiska: har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter eller lärare.
© 2018 ERF Medien