Помощ

Верен

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
4 В Него беше живот и животът беше светлината на хората.
5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.
6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.
7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.
8 Той не беше светлината, но свидетелства за светлината1;
9 това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек2.
10 Той беше в света; и светът чрез Него станаст. 3;; но светът не Го позна.
11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.
12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;
13 които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.
14 И Словото стана плът и пребиваваше3 между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
15 Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен4.
16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;
17 защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината5 дойдоха чрез Иисус Христос.
18 Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
19 И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Ерусалим, за да го попитат: Ти кой си?
20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос6.
21 И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не.
22 На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си?
23 Той каза: Аз съм „глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.
24 А изпратените бяха от фарисеите.
25 И го попитаха, като му казаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?
26 В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с водаст. 31-33;, но сред вас стои Един, когото вие не познавате.
27 Той е, който идва след менст. 15;, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.
28 Това стана във Витания7, от другата страна на Йордан, където Йоан кръщаваше.
29 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец8, който взема греха на света!
30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди менст. 15;.
31 И аз не Го познавах; но затова дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.
32 И Йоан свидетелства, казвайки: Видях Духа да слиза като гълъб от небето и да остава върху Него.
33 И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода9, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух.
34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син10.
35 На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.
36 И като съгледа Иисус, когато минаваше, каза: Ето Божият Агнецст. 29;!
37 И двамата ученици го чуха да говори така и последваха Иисус.
38 И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви – което се превежда: Учителю – къде живееш?
39 Каза им: Елате и ще видите. И така, те дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетият часнадвечер.
40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.
41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос.
42 И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък11.
43 На другия ден Иисус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме.
44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.
45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.
46 А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж.
47 Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.
48 Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Иисус в отговор му каза: Преди да те повика Филип, те видях, като беше под смокинята.
49 Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!12
50 Иисус в отговор му каза: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш.
51 И му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.
1 ст. 20;
2 или: която осветлява всеки човек, идещ на света
3 Смисълът на думата е временно пребиваване.
4 ст. 27-30;
5 ст. 14;
6 ст. 8;
7 др. рък.: Витавара
8 ст. 36;
9 ст. 26;
10 ст. 49;
11 на гр.: Петър
12 ст. 34;
© 2019 ERF Medien