Nápověda

Bible, překlad 21. století

Jak žít na tomto světě

1 Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení.
2 Starší muži ať jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.
3 Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty.
4 Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti,
5 být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.
6 Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky.
7 Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost,
8 mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého.
9 Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají
10 a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha.
11 Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem.
12 Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,
13 v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
14 On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.
15 Toto uč. Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.
© 2019 ERF Medien