Help

Bible, překlad 21. století

1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně
2 v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků
3 a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno.
4 Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele.

Čistým vše čisté

5 Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší.
6 Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel,1 který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru.
7 Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář,
8 ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný.
9 Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.
10 Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými,
11 a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny.
12 Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“2
13 Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře
14 a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
15 Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic – nemají totiž čistou mysl ani svědomí.
16 Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro.
1 dosl. manžel jedné ženy
2 výrok krétského filosofa Epimenida z Knóssu (6. stol. př. Kr.)
© 2019 ERF Medien