Help

Bible, překlad 21. století

1 Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn Kušiho, syna Gedaliášova, syna Amariášova, syna Ezechiášova, za vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova.1

Přichází Hospodinův den

2 „Smetu z povrchu země dočista všechno, praví Hospodin.
3 Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby – všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví Hospodin.
4 Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám –
5 ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu;2 ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Molochu;3
6 ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají.“
7 Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a pozvané už posvětil.
8 „V den té Hospodinovy oběti zúčtuji s knížaty a princi i se všemi, kdo se oblékají rouchy z ciziny.
9 V ten den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh4 a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí.
10 V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od Výšin.
11 Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze!
12 V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami a zúčtuji s těmi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.‘
13 Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy, už je však nezabydlí, sázejí vinohrady, neokusí však víno z nich.“
14 Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje!
15 Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění,
16 den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami.
17 „Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna!“
18 Jejich stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření,5 až plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země!
1 640–609 př. n. l. (2.Král 22:1–23:30; 2.Let 34–35)
2 Deut 4:19; 17:2–7; Jer 44:19
3 božstvo Amonců a dalších Semitů, jemuž se pálily lidské oběti (Lev 18:21; 20:2–5; 1.Král 11:5–7; 2.Král 23:10)
4 1.Sam 5:5
5 Eze 7:19
© 2019 ERF Medien