Help

Bible, překlad 21. století

Zdroj moudrosti

1 Veškerá moudrost je od Hospodina a zůstává s ním navěky.
2 Kdo spočítá mořský písek, dešťové kapky, dny věčnosti?
3 Kdo změří výšku nebes, šíři země, hloubku propastí a moudrosti?
4 Moudrost byla stvořena před vším ostatním,1 rozumné chápání je od věčnosti.2
6 Komu byl odhalen kořen moudrosti? Kdo poznal její chytré úmysly?3
8 Moudrý je pouze jediný – velikou bázeň budící, na trůně kralující Hospodin.
9 On sám ji kdysi stvořil; spatřil moudrost a rozměřil ji, vylil ji na vše, co učinil –
10 na všechny lidi ve své štědrosti. Obdařil jí ty, kdo jej milují.

Úcta k Hospodinu

11 Úcta k Hospodinu je slávou a chloubou, radostí a skvostnou korunou.
12 Úcta k Hospodinu potěší srdce, přináší veselí, radost a dlouhověkost.
13 Kdo Hospodina ctí, ten dobře skončí, i v den smrti bude požehnán.
14 Ctít Hospodina je počátkem moudrosti,4 věrným se jí dostalo už v matčině lůně.
15 Usadila se mezi lidmi na věčných základech a jejich potomků se věrně přidrží.
16 Ctít Hospodina je vrcholem moudrosti; její ovoce lidi opojí,
17 celý jejich dům naplní žádoucími věcmi a zásobárny svými plody.
18 Úcta k Hospodinu je korunou moudrosti, pokoj a zdraví dík ní vzkvétají.
19 Bůh spatřil moudrost a rozměřil ji, seslal déšť vědění, rozumu a poznání a ty, kdo se jich drží, slavně vyvýšil.
20 Ctít Hospodina je kořenem moudrosti a jejími větvemi dlouhověkost.5
22 Nespravedlivý hněv je neospravedlnitelný, kdo má sklon k hněvu, toho čeká pád.
23 Trpělivý člověk vydrží, než přijde správný čas, nakonec se bude znovu radovat.
24 Skryje svá slova pro správný čas, jeho rozumnost pak mnohá ústa dosvědčí.
25 V pokladnicích moudrosti leží moudré výroky, hříšníkovi se ale zbožnost hnusí.
26 Toužíš-li po moudrosti, dodržuj přikázání a Hospodin tě jí obdaří.
27 Úcta k Hospodinu je moudrostí a vzděláním, jemu se líbí věrnost a mírnost.
28 Úctě k Hospodinu se neprotiv a nepřistupuj k němu s dvojakým srdcem.
29 Nemluv před lidmi jako pokrytec, dávej si pozor na své rty.
30 Nevyvyšuj se, abys nepadl a nepřivodil si hanbu. Hospodin odhalí tvá tajemství a uprostřed shromáždění tě umlčí, neboť ses neoddal úctě k Hospodinu a srdce máš plné lsti.
1 Srov. Přís 8:22; Sir 24:9.
2 Některé rukopisy dodávají v. 5: Pramenem moudrosti je Boží slovo na výsostech, cesty k ní jsou věčná přikázání.
3 Některé rukopisy uvádějí v. 7: Komu byla zjevena znalost moudrosti, její bohatou zkušenost kdo pochopil?
4 Žalm 110:10; Přís 1:7; 9:10
5 Některé rukopisy uvádějí v. 21: Úcta k Hospodinu odpuzuje hříchy, a když vytrvá, odvrátí všechen hněv.
© 2019 ERF Medien