Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Bible, překlad 21. století

Není tu, vstal!

1 Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.
2 Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm.
3 Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh.
4 Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.
5 „Nebojte se,“ řekl anděl ženám. „Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.
6 Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.
7 Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci.“
8 S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům.
9 Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. „Buďte zdrávy,“ řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu.
10 „Nebojte se,“ opakoval jim Ježíš. „Jděte vyřídit mým bratrům, ať jdou do Galileje. Tam mě spatří.“
11 Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo.
12 Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz
13 se slovy: „Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.‘
14 Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže.“
15 Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno až dodnes.

Já jsem s vámi

16 Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil.
17 A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali.
18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
© 2019 ERF Medien