Nápověda

Bible, překlad 21. století

Legie

1 Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského1 kraje.
2 Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem.
3 Bydlel v hrobech a nikdo ho už nemohl ani svázat řetězem.
4 Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit.
5 Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením.
6 Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena.
7 Hlasitě vykřikl: „Co je ti do mě, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha tě zapřísahám, netrýzni mě!“
8 (Ježíš mu totiž řekl: „Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!“)
9 „Jak se jmenuješ?“ ptal se ho Ježíš. „Mé jméno je Legie,“ odpověděl. „Je nás totiž hodně.“
10 A velice ho prosil, ať je nevyhání z toho kraje.
11 Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat.
12 Démoni ho proto prosili: „Pusť nás do těch prasat, ať vejdeme do nich!“
13 Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasat. Asi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo.
14 Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se to stalo.
15 Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach.
16 Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty,
17 začali ho prosit, ať opustí jejich kraj.
18 Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat.
19 On mu to ale nedovolil. Řekl mu: „Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval.“
20 Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni.

Kdo se mě dotkl?

21 Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup.
22 Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám.
23 Snažně ho prosil: „Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, ať je uzdravená a může žít.“
24 A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj.
25 Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela.
26 Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř.
27 Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha.
28 Řekla si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena.“
29 Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.
30 Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: „Kdo se dotkl mého roucha?“
31 Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se mě dotkl?“
32 On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal.
33 Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu.
34 Ježíš jí odpověděl: „Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení.“

Talita kum

35 Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: „Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?“
36 Ježíš ale jejich slova neposlouchal. „Neboj se, jenom věř,“ řekl představenému synagogy.
37 Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.
38 Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající,
39 vešel dovnitř a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí.“
40 Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě.
41 Vzal dívku za ruku a řekl jí: „Talitha kum,“ což se překládá: „Děvčátko, říkám ti, vstávej.“
42 Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo jí dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas,
43 ale on jim jasně přikázal, ať se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, ať jí dají najíst.
1 někt. rukopisy gadarenského nebo gergesenského (Mat 8:28; Luk 8:26)
© 2018 ERF Medien