Nápověda

Bible, překlad 21. století

Není tu, vstal!

1 Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše.
2 Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu.
3 Říkaly si: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu?“
4 Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký).
5 Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly.
6 On jim však řekl: „Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili.
7 Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl.“
8 A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály.1

Do celého světa

9 V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
10 Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali.
11 Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili.
12 Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov.
13 Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili.
14 Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného.
15 Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích,
18 budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
19 Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.
20 Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela.
1 Někt. důležité rané rukopisy zde končí; většina pokračuje textem 16:9–20, jiné před něj (nebo místo něj) vkládají: Krátce však pověděly Petrovi a jeho druhům o všem, co jim bylo řečeno. Ježíš sám potom skrze ně vyslal od východu až na západ svatou a nepomíjející zvěst věčné spásy.
© 2018 ERF Medien